Stadgar för KSAN

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel.

Som beroendeframkallande medel räknar vi narkotika och vissa läkemedel.

1. ÄNDAMÅL

KSAN vill medverka till en samhällsmiljö utan skador och missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel som t ex sömnmedel och lugnande medel.

KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet inom dessa ämnesområden utifrån ett kvinnoperspektiv genom:

 • att sprida information
 • att öka förståelsen för sambandet mellan bruk och skador
 • att stimulera till debatt
 • att påverka attityder och värderingar
 • att följa och stödja forskning
 • att verka både nationellt och internationellt i dessa frågor.

2. ORGANISATION

Högsta beslutande organ är årsmötet. Verkställande organ är KSANs styrelse som väljs av årsmötet. KSAN har sitt kansli i Stockholm. För KSANs personal skall finnas avtal, anställningsbevis och arbetsbeskrivning.

3. MEDLEMSKAP

Årsmötet beviljar medlemskap. Som medlem kan antas kvinnoorganisation som utgör riksorganisation eller kan jämställas därmed och som vill verka enligt KSANs ändamålsparagraf. Medlemsorganisationen erlägger årsavgift, vars storlek beslutas av årsmötet.

4. ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång. Varje medlemsorganisation ansluten till KSAN äger, oberoende av medlemsantal, rätt att delta med fem ombud vid årsmötet. Varje medlemsorganisation äger en röst. Alla ombud äger yttranderätt. Kallelse till årsmötet tillställs ombuden och medlemsorganisationerna minst fyra veckor före årsmötet Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förslag från styrelsen, motioner åtföljda av styrelsens yttrande samt förslag till dagordning utsändes till ombuden senast två veckor före årsmötet.

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlemsorganisations styrelse. Motion skall vara KSANs styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet. KSANs styrelse äger rätt delta i KSANs årsmöte med yttrande och förslagsrätt samt rösträtt frånsett beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet äger rätt att nominera.

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare
 2. Val av justerare tillika rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse samt fastställande av balans- och resultaträkning
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut angående ansvarsfrihet
 9. Beslut i förekommande fall om medlemskap i KSAN
 10. Beslut i förekommande fall om styrelsens förslag
 11. Behandling av motioner
 12. Beslut om årsavgift för medlemsorganisationer
 13. Beslut om arvoden, traktamenten och reseersättning
 14. Beslut om verksamhetsplan och budget
 15. Val av styrelseordförande för ett år
 16. Val av styrelseledamöter för två år. Fyra ledamöter väljs varje år. Val av fyra ersättare, vilka väljes för ett år.
 17. Val av två revisorer och revisorsersättare för ett år
 18. Val av valberedning på fem personer, varav en sammankallande, för ett år
 19. Övriga frågor

5. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorerna så finner påkallat eller då minst 1/3 av medlemsorganisationerna skriftligen så begär. Kallelse jämte dagordning utsändes senast tre veckor före mötet. Endast i föredragningslistan upptaget ärende får avgöras vid extra årsmötet.

6. VALBEREDNING

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en sammankallande. Ledamöterna i valberedningen skall tillsammans ha god kunskap om KSAN och dess medlemsorganisationer och vara väl förtrogna med de krav som ställs på en styrelseledamot inom KSAN.

7. STYRELSEN

Valbar till styrelsen är den som tillhör någon av KSANs medlemsorganisationer.

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. En ordinarie ledamot ska kunna omväljas två gånger, vilket ej gäller ordförande. Mellan årsmötena leds verksamheten av styrelsen vilken består av ordförande, vice ordförande och av årsmötet valda ordinarie ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv, ordförande undantagen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder enligt av styrelsen fastställd sammanträdesplan eller när minst tre ordinarie ledamöter så begär.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott. AU består av ordförande, vice ordförande och en ordinarie ledamot som tjänstgör i turordning. En ersättare i AU väljs varje år.

Styrelsen skall:

 • Leda verksamheten och utforma KSANs policy i enlighet med årsmötets intentioner
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Ansvara för KSANs organisation, ekonomi och personal
 • Besluta i avtals- och lönefrågor
 • Anställa personal
 • Ansvara för KSANs arkiv
 • Vara ansvarig utgivare för KSANs hemsida, sociala medier och övriga digitala kanaler

8. RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsår och förvaltningsår är kalenderår.

9. REVISION

Revision skall vara avslutad och berättelse avgiven senast tre veckor före årsmötet.

10. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet. Förslag till stadgeändring skall utsändas senast fyra veckor före årsmötet.

11. UPPLÖSNING

För upplösning av KSAN fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten skall minst två månader förflyta. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet vid båda mötena. Om KSAN upplöses skall eventuella tillgångar tillfalla alkohol- och narkotikaforskning som rör kvinnor, såvida årsmötet vid upplösningen ej beslutar om annat sätt.

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927