Barn - egna rättighetsbärare

Barn - egna rättighetsbärare

 

KSAN Årsmötesuttalande 2024

Skydda monopolet - trygga barns uppväxt

Att barn har rätt till en trygg uppväxt kan ses som en självklarhet, men så ser det tyvärr inte ut idag. 320 000 eller 15 procent av alla barn i Sverige påverkas negativt på grund av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholmissbruk.

När Sverige gick med i EU 1995 fick vi genom en undantagsbestämmelse behålla alkoholmonopolet.

Nu ligger ett lagförslag om tillåtande av gårdsförsäljning av alkohol på regeringens bord. I korthet innebär förslaget att försäljning av alkoholdrycker som tillverkas i Sverige får ske vid sidan av Systembolaget. Gårdsförsäljning innebär dock inte att drycker måste säljas på en gård. Försäljningsställen kan öppnas var som helst. Två tidigare förslag har lagts ner då Systembolagets monopol hotas av ett sådant beslut utifrån EU-rätten.

KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor vill rikta fokus på barnens situation. Aktuell forskning visar med tydlighet på barns utsatthet när det gäller vuxnas alkoholkonsumtion. KSAN ser en risk att ännu fler barn och unga blir drabbade om lagförslaget om att tillåta gårdsförsäljning går igenom.

Det svenska alkoholmonopolet och Systembolaget är en viktig del i den svenska alkoholpolitiken. Systembolaget har ett ansvar för hela Sverige, inte bara för de som handlar i dess butiker. Uppdraget är inte att sälja så mycket alkohol som möjligt utan att sälja ansvarsfullt och utan vinstintresse. I uppdraget ingår även att ta ansvar för barn och anhöriga till personer med alkoholproblem. Anledningen till att Sverige vill begränsa tillgången på alkohol är att det gynnar folkhälsan. Det finns ett direkt samband mellan den totala mängden alkoholkonsumtion i ett land och dess effekter på folkhälsan. Forskning visar att ett monopol är ett effektivt verktyg för att begränsa alkoholens kostnader och skador i samhället.

En viktig del i Systembolagets arbete är forskning om alkoholens negativa verkningar och de avsätter därför 10 miljoner årligen till forskning.

Forskning om hur barn påverkas av att växa upp med föräldrar som dricker för mycket startade redan i början på 1900-talet. Sedan dess har en rad studier publicerats om olika psykosociala svårigheter som barn till föräldrar med alkoholproblem utvecklar, bland annat ökad hyperaktivitet, normbrytande beteende, depressions- och ångestsymtom, låg självkänsla och bristande impulskontroll. Andra studier visar att dessa barn som vuxna även uppvisar en ökad risk för kriminalitet, ångest, depression, självmordsförsök och arbetslöshet.

Om Systembolagets monopol upphör ökar risken för en högre alkoholkonsumtion, vilket direkt skulle påverka kvinnor och barns hälsa på ett negativt sätt.

Vi i KSAN anser att det vore djupt olyckligt. Barn behöver samhällets skydd, då de inte själva kan ta sig ur en destruktiv uppväxt. Med tanke på de negativa konsekvenser för folkhälsan som ett upphörande av Systembolagets monopol får tar KSAN bestämt avstånd från lagförslaget samt påtalar vikten av förebyggande arbete för barn, unga och mammor som riskerar att hamna i skadligt alkoholbruk.

Årsmötesuttalande antaget vid KSAN:s årsmöte 2024

-------------------------------------------------------------------------------------

 

KSAN tog fram ett årsmötesuttalande 2023 som belyser vår hållning att barn måste få ses som egna rättighetsbärare samt att mäns våld mot kvinnor måste upphöra och att frågan därmed måste ligga högt upp på dagordningen.

Årsmötesuttalande 2023 - Stoppa mäns mot våld mot kvinnor och barn

Stoppa mäns våld mot kvinnor och låt fokus ligga på orsaksfrågan och inte bara det könsbaserade våldets konsekvenser och säkerställ att barn ses som de egna rättighetsbärare de är enligt Barnkonventionens intentioner.

I år är det 80 år sedan KSAN grundades som ett svar på den utsatthet och svåra hemförhållanden kvinnor och barn omgavs av i ett samhälle starkt präglat av ett utbrett alkoholmissbruk bland fäder och män.

Det har gått 50 år sedan frågan om mäns våld mot kvinnor började ses som ett allvarligt samhällsproblem och inte ett ”bara” ett privat familjeproblem. Skiftet i synsättet skedde tack vare hårt arbete från kvinnoorganisationerna som blev det stöd kvinnor och barn behövde när samhällets brast och såg till att frågan om mäns våld mot kvinnor fördes upp på dagordningen.

2017 fick Sverige äntligen en nationell strategi på plats för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Trots stort fokus på frågan i nutid och hög medvetenhet bland myndigheter och beslutsfattare mördas en kvinna i genomsnitt var tredje vecka av en man hon har haft en relation med. Många fler utsätts förfysiskt, psykiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt våld av någon hon har en nära relation med.
Mörkertalet är stort och när det gäller sexualbrott är mörkertalet ännu större.

KSAN understryker vikten av att utveckla skiftet i synsätt på detta allvarliga samhällsproblem. Myndigheter och beslutsfattare kan inte bara lägga fokus på våldets konsekvenser utan även våldets orsaker för att uppnå en nollvision. I det arbetet ingår att belysa problematiska maskulinitetsnormer och då måste fokus på män, pojkar och normer inkluderas i det fortsatta arbetet.

Varje år dödar fyra till fem föräldrar sina egna barn i Sverige, vilket i genomsnitt blir ett barn var tredje eller var fjärde månad, trots att otal olika kontakter med myndigheter och inkomna orosanmälningar signalerat allvaret för barnets situation innan mordet. I många fall används barnet som ett vapen mot den andra föräldern, vilket ofta är en kvinna.

Var tionde barn uppskattas ha upplevt våld i familjen. Statistiken visar att för barn innebär detta en sårbarhet och psykisk ohälsa som sitter kvar långt upp i vuxen ålder.

Trots decennier av kamp för kvinnor och barn som fallit och fortsatt faller offerför mäns våld så talar statistiken sitt tydliga språk. Bara genom att vara kvinna och barn i Sverige innebär att risken markant är högre för att utsättas för manligt våld, kränkningar och hot med förödande konsekvenser.

Med stöd av ovanstående kräver KSAN:s årsmöte att:

  • myndigheter och beslutsfattare ska lägga fokus på det genusbaserade våldets orsaker och inte bara dess konsekvenser
  • myndigheter och beslutsfattare prioriterar frågan att erbjuda långsiktigt stöd till kvinnor och barn som utsätts för våld och tvingas leva med våldets konsekvenser
  • myndigheter och beslutsfattare ska synliggöra det könsrelaterade våldets orsaker och framta strategier för att motverka skadliga maskulinitetsnormer
  • myndigheter och beslutsfattare ska se barn som egna rättighetsbärare, och med utgångspunkt i Barnafridsbrottet och Barnkonventionen - aldrig tvinga barn till umgänge med en förälder som hotar och slår

Årsmötesuttalande antaget vid KSAN:s årsmöte 2023

-------------------------------------------------------------------------------------

 

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927