Jämlik sjuk- och missbruksvård

Jämlik sjuk- och missbruksvård

 En grundläggande rättighet 

Jämlikhet i sjukvård och missbruksvård är en fundamental princip i ett rättvist och välmående samhälle. Den innebär att alla individer, oavsett kön, ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, funktionsnedsättning eller bostadsort, ska ha lika tillgång till god och effektiv vård. 

Trots ambitionen om jämlikhet kvarstår betydande utmaningar. Sjukvårdsstatistiken visar ojämlikheter i: 

  • Tillgänglighet: Vissa grupper, som personer med låg socioekonomisk status eller i glesbygd, har svårare att få tillgång till adekvat vård. 

  • Kvalitet: Vården kan variera i kvalitet beroende på bostadsort och socioekonomiska faktorer. 

  • Bemötande: Diskriminering och ojämlikt bemötande förekommer i både sjukvård och missbruksvård. 

Missbruksvård

Ojämlikheten är ännu mer uttalad inom missbruksvården. Personer med missbruksproblem har ofta en komplex situation med samverkande sociala problem. De möts ofta av stigmatisering och negativa attityder, vilket försvårar tillgång till adekvat vård och stöd. Här är kvinnor en särskilt utsatt grupp. Statistik visar även att narkotikadödligheten ökar bland kvinnor. Vilket är en mycket oroande trend.  

Narkotikadödligheten bland kvinnor har ökat markant de senaste åren. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att antalet narkotikarelaterade dödsfall bland kvinnor ökade med 70% mellan 2010 och 2022. Denna ökning är betydligt större än den bland män, där ökningen under samma period var 30%. 

Flera faktorer tros ligga bakom den ökande narkotikadödligheten bland kvinnor: 

  • Ökad användning av opioider: Fentanyl och andra opioider har blivit vanligare i den illegala narkotikahandeln, vilket har lett till en kraftig ökning av antalet överdoser. 

  • Psykisk ohälsa: Kvinnor med psykisk ohälsa löper en ökad risk att hamna i missbruk. 

  • Stigma och bristande stöd: Kvinnor med missbruksproblem kan möta stigmatisering och negativa attityder, vilket kan hindra dem från att söka hjälp. 

Det krävs åtgärder på flera nivåer för att vända den ökande trenden: 

  • Förebyggande arbete: Satsningar på information och utbildning om droger och risker med missbruk. 

  • Tidig upptäckt och intervention: Utveckla metoder för att identifiera och erbjuda stöd till personer i riskzonen. 

  • Behandling och rehabilitering: Säkerställ god tillgänglighet till adekvat behandling och rehabilitering för kvinnor med missbruksproblem. 

  • Samverkan: Samarbeta med civilsamhället och brukare för att stärka delaktighet och inflytande. 

 

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927