Valspecial inför EUP-2024 - Vad vill Miljöpartiet inom ANDTS och hälsa i EU?

Alice Bah Kuhnke
Parti: Miljöpartiet

1. Hur ser ni på det svenska alkoholmonopolet och vilka konsekvenser skulle ett införande av gårdsförsäljningen få för det svenska samhället?

Vi skulle inte ha något emot att småskaliga producenter fick bedriva gårdsförsäljning om det inte skulle riskera Systembolagets ställning och det undantag vi har fått av EU. Så länge den risken föreligger, så anser vi att det allra viktigaste är att Systembolaget på ett smidigt sätt erbjuder mindre svenska producenter möjligheter att sälja i butiker och i beställningssortimentet. Parallellt med denna hållning är vi övergripande måna om folkhälsoperspektivet och vill inte se en ökad totalkonsumtion av alkohol i samhället.

2.Vilka konsekvenser ser ni av legaliseringen av narkotika som några av våra europeiska grannländer har infört?

Vi vill inte legalisera narkotika som t ex cannabis då vi bedömer att det skulle öka tillgängligheten till cannabis i samhället.

3.Hur ser ni på EU:s roll i att främja folkhälsan i Sverige ur ett kvinnoperspektiv?

Det finns stora jämställdhetsproblem i vården, både i Sverige och i andra EU-länder. Det är av största betydelse att vården blir mer jämställd och att allas rätt till jämlik sjukvård säkerställs. Folkhälsa är både en internationell och nationell fråga som behöver sättas i ett globalt sammanhang. EU har en viktig roll att spela i att främja folkhälsan, både inom EU och globalt. Vi vill att EU ska ta fram en särskild strategi för kvinnors hälsa, med strategiska mål för hur kvinnors hälsa ska främjas i medlemsländerna.

4.Hur kan Sverige påverka EU positivt i frågor om ANDTS och jämställd folkhälsa i hela EU?

Sverige har en lång historia av att bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete och därmed finns stor kunskap och erfarenhet hos svenska myndigheter och organisationer. Sverige bör ta en aktiv roll i att sprida kunskap, metoder och erfarenheter till andra EU-länder. Men också Sverige har stora utmaningar vad gäller jämställdhet inom vård och hälsa och kan lära mycket av andra. Ett aktivt utbyte är nödvändigt för att skapa jämställd folkhälsa i hela EU.

5.Vilka åtgärder anser ni att EU bör vidta för att främja förebyggande arbete mot narkotikamissbruk med ett särskilt fokus på kvinnor?

EU har en narkotikastrategi som sträcker sig fram till 2025, som innehåller åtgärder både för att minska tillgången på narkotika, minska efterfrågan på narkotika och begränsa narkotikarelaterade skadeverkningar. Strategin genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och adresserar frågan om ojämlik hälsa. Vi är positiva till strategin och ser gärna att den förlängs, men ser samtidigt gärna att fokuset på kvinnors hälsa stärks ytterligare i EU:s prioriteringar och att vård och omsorg om de som är beroende genomsyrar alla startegier.

6.Vilken roll anser ni att EU bör spela i att stödja skademinimering och sociala åtgärder för kvinnor som missbrukar narkotika?

EU bör involvera expertorganisationer och relevanta yrkesgrupper i utvecklingen av EU:s narkotikapolitik. Vi behöver vidta mer åtgärder både för att förhindra att personer hamnar i missbruk och hjälp för att kunna ta sig ur missbruket. Det är ett omfattande arbete där europeisk politik måste understödja de nationella åtgärderna.

7.Utifrån kvinnors bruk hur kan EU arbeta för att minska på efterfrågan på narkotika genom förebyggande arbete, utbildning och behandling?

Att minska efterfrågan på narkotika genom förebyggande åtgärder och stärkt tillgång till sociala insatser och vård är prioriterade områden inom ramen för EU:s narkotikastrategi, som vi ser utgör ett viktigt verktyg för att på europeisk nivå understödja arbetet i medlemsländerna med att minska efterfrågan på narkotika. Nationellt arbetar Miljöpartiet för stärkta möjligheter till sociala insatser och att hälso- och sjukvården ska ta över ansvaret för all missbruksvård. Vi arbetar också för att EU ska stärka stödet till civilsamhällesorganisationer på lokal, regional och nationell nivå, som vi ser är viktiga aktörer för att stärka tillgången till stöd- och hjälpinsatser samt förebyggande insatser.

8.Hur kan Sverige bäst samarbeta med andra EU-länder för att förbättra folkhälsan och bekämpa narkotikamissbruk?

Folkhälsopolitik på EU-nivå kompletterar nationell hälsopolitik och är som bäst när den prioriterar lösningar av gemensamma problem där åtgärder görs bäst genom samordning. Satsningar på forskning och kunskapsutbyte, förebyggande åtgärder av sjukdomar kopplat till antibiotikaresistens,, märkning av alkohol och livsmedel, vaccinationer och reglering av reklam och andra påtryckningar är exempel på sådana viktiga samarbetsområden för folkhälsan i EU. Vi behöver se kraftfulla och hållbara åtgärder mot narkotikahandeln på både europeisk och global nivå.

9.Hur kan Sverige bättre samordna brottsbekämpningen av narkotikahandel med andra EU-länder?

EU behöver öka fokuset på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och stärka samarbetet mellan nationella myndigheter. Polis och tullverk behöver få mer resurser och bättre förutsättningar att samarbeta med varandra över nationsgränserna. Vi vill stärka upp det polisiära samarbetet genom Europol och även det samarbetsprogram som Kommissionen nyligen lanserades tillsammans med Europeiska hamnmyndigheter i syfte att förstärka samarbetet och mer effektivt kunna stoppa inflödet av narkotika.

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927