Remissvar: Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften (SOU 2023:98)

Utredningen om skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid
produktion eller distribution av pornografi
Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften (SOU 2023:98)

Remissyttrande

KSAN – Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor är en
paraplyorganisation med fokus på tjejers och kvinnors hälsa, lika möjligheter, rätt till jämlik
sjukvård, jämlik missbruksvård och rätt att leva utan att bli utsatt för våld. Totalt samlar våra
medlemsorganisationer över 100 tusen kvinnor.

Bakgrund
Förutom en gedigen sammanställning kring kunskapsbilden av vuxna och barn ger
utredningen förslag till utveckling av skydd, stöd och vård samt uppdrag för att synliggöra det
våld som förekommer vid pornografisk framställning.

I utredningen konstateras att målgruppen är bred och innefattar både barn och vuxna som har
mycket skiftande erfarenheter och behov. Detta är dessutom en grupp som inte lätt avgränsas
från andra våldsutsatta grupper eftersom våld inom pornografi har en stark koppling till andra
former av mäns våld mot kvinnor, våld mot barn och våld i nära relationer främst inom olika
typer av sexuellt våld och sexuell exploatering.

Viktigt att se samspelande faktorer
Utredningen påvisar ett samband mellan våldsutsatthet vid framställning av pornografiskt
material och tidigare erfarenheter av våldsutsatthet eller sexuellt utnyttjande.
Vidare konstaterar utredningen ett samband mellan annan utsatthet såsom psykisk ohälsa,
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beroendeproblematik och ekonomisk utsatthet.
Kunskaperna är också bristfälliga om barn som exploateras för pornografiskt material
föreställandes vuxna. Utredningen konstaterar att barn som lider av psykisk ohälsa löper en
högre risk än befolkningen i övrigt för sexuell riskutsatthet och behöver uppmärksammas i
förebyggande syfte.


Mäns våld mot kvinnor
KSAN ser positivt på förslaget att sexuellt utnyttjande i pornografiska syften bör bli en tydlig
del av arbetet mot våld och inkluderas i den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor.
KSAN instämmer även i att målgruppen bör erbjudas samma stöd som idag erbjuds av kommuner
och regioner vid utsatthet för sexuellt våld eller sexuell exploatering vidprostitution.
Problemet är att det inte görs idag.

Utredningen föreslår att kommuner ska inkludera brott med koppling till sexuellt utnyttjande i
pornografiska syften i det arbete som bedrivs med utgångspunkt i lagen om kommuners
ansvar för brottsförebyggande arbete samt i det våldsförebyggande arbetet som många
kommuner bedriver. En uppfattning som KSAN delar.

Möjligheten att ta ner dokumenterade sexuella övergrepp behöver stärkas genom statligt stöd och även på EU-nivå
Utredningen bedömer ytterligare att det behöver finnas möjlighet, för både barn och vuxna, att
få hjälp med att ta ner dokumenterade sexuella övergrepp och pornografiskt material som har
spridits mot någons vilja från internet. KSAN stödjer detta förslag och betonar vikten av att
denna möjlighet realiseras. Det vore här rimligt med statlig finansiering. Idag är det stora
kommersiella internetaktörer som också behöver ta sitt ansvar och om de inte gör det behöver
de finnas sanktioner att ta till. På EU-nivå arbetas det med frågan, vilket KSAN anser är
nödvändigt.

Barnen som egna rättighetsbärare och civilsamhällets viktiga roll
KSAN delar synen att barnet i mesta möjliga mån ska vara delaktig vid utformning och
genomförande av sina insatser. KSAN anser att barnet är en rättighetsbärare.
Utredningen betonar vikten av civilsamhällets kompletterande stöd till målgrupperna.
KSAN delar förslaget om att beakta en långsiktig försörjningsplan till civilsamhällets aktörer
med motiveringen att civilsamhället spelar en värdefull roll i att komplettera kommun och
regioners insatser.

Sammantaget menar KSAN att det framförs många bra förslag i utredningen vilka till
exempel kan leda till att barn som riskerar att utnyttjas i sexuell exploatering, eller som redan
är utsatta, snabbare och oftare än i dag identifieras, att ett pågående utnyttjande avbryts
tidigare och att fler barn än i dag får tillgång till individuellt anpassade och mer verksamma
insatser för skydd, stöd och behandling, se SOU 2023:97. Det kan i sin tur bidra till att andra
rättigheter som barn har i enlighet med barnkonventionen förverkligas i högre utsträckning än
i dag.

KSAN anser att det är viktigt att synliggöra kvinnor och tjejers utsatthet.

Här skulle utredningen kunna vara tydligare. KSAN vill poängtera att det i dagsläget ser olika ut nationellt i
arbetet med att upptäcka och ge stöd till vuxna och barn som utnyttjas i pornografiska syften.
För att uppnå likställdhet i alla kommuner behövs nationell finansiering.

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927