KSAN lämnar synpunkter om kommande ANDT-strategin

KSAN lyfter fram civilsamhällets roll under hearing-möten som en viktig del av Alkohol-, Narkotika-, Doping- och Tobakstrategin. KSAN anser att frivilligorganisationerna bör inkluderas i arbetet för att föra ut och stödja den kommande ANDT-strategin.

Ett axplock synpunkter KSAN lämnade under möten om kommande ANDT-strategin: 

KSAN efterlyser kvinnoperspektiv, vilket förutsätter bl a beaktande av CEDAW, kvinnokonventionen. CEDAW-konventionen, som Sverige var det första landet att skriva under för ca 40 år sedan, måste tilämpas för att försäkra att kvinnors behov och rättigheter blir tillvaratagna. Missbruksfrågorna och vården har av traditionen en manlig norm, såväl i prevention som i behandling och det används metoder som är inte anpassade till kvinnor. KSAN kräver tillgång till kvalificerad behandling och insatser för kvinnor, skarpare fokus på alkoholpolitik, samt vill uppmärksamma läkemedelsmissbruk. Även personer med missbruk har rätt till jämlik hälsa.

Vi har även påmint om KSAN:s initiativ till en global alkoholkonvention. Alkoholfrågan har hamnat i skymundan, den nuvarande ANDT-strategin har inte fokuserat på hela ANDT.

Folkhälsopolitiken och Agenda 2030 bör synliggöras tydligare. EU-kommissionen behandlar Minimum Quality Standards för drogprevention, vård, behandling och eftervård nu till hösten 2020 och Sverige bör följa utvecklingen på det området, anser KSAN.

Det finns stora regionala skillnader i vård och behandling när det gäller tillgång till vård och behandling. Det behövs en juridisk vägledning i form av en handbok med mer utförlig information om handläggning av LVM, det måste ske skyndsamt och rättssäkert.

Det förekommer även åldersdiskriminering inom tvångsvården och åldersdiskriminering av äldre vid bedömningar om vård- och behandlingsbehov. Man bör även uppmärksamma anhöriga (barn och vuxna) i den kommande ANDT-strategin.

KSAN är medlem i