KSAN lämnar synpunkter idag på SOU2016:14

KSAN har lämnat in synpunkter på SOU 2016:14 enligt styrelsens beslut i maj 2016.

KSAN upprepar sitt krav på tobaksfria miljöer för omhändertagna och placerade barn.  KSAN skriver i sitt remissvar bl a följande:

Det är av yttersta vikt att unga som är i samhällsvård ska ha rätt till god hälsa och inte ojäml...ik behandling jämfört med andra ungar som inte är i statens vård och omsorg. För andra barn arbetas det för tobaksfri skoltid och det är en självklarhet, och för vuxna för tobaksfri arbetstid (så även fallet på SiS institutioner) – men de barn som är i störst behov av stöd och insatser för att de inte ska riskera sin hälsa och utveckling. Det har tidigare saknats lagstiftning, tid och ork, för att skydda deras hälsa från tobaksprodukter i ett mycket sårbart läge.
Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till en god uppväxtmiljö och till bästa möjliga hälsa.

Det kan aldrig vara rätt att samhällsvården ska befästa eller bidra till ytterligare ökade framtida skillnader i hälsa och för tidig död även till fattigdom, ökade sjukvårdskostnader, mm. för barn och unga som redan är i en utsatt situation! "

KSAN är medlem i