Världens mammor

Av flera rapporter och undersökningar framgår att flickor i allmänhet har ändrade alkohol- och drogvanor, tidigare debutålder och sämre psykisk hälsa än pojkar i Sverige. De drogförebyggande insatserna som myndigheter och frivilligorganisationer har vidtagit har inte nått fram till alla flickor, t ex med invandrarbakgrund.

Projektgrupp i Malmö/Lund-regionenMålet med projektet Världens mammor är att förebygga missbruk bland flickor/unga kvinnor och att öka kunskapen om kulturkompetenta skyddsfaktorer mot missbruk. Ett interaktivt informationsmaterial tas fram till, och tillsammans med, världens mammor för att stödja sina döttrar/andra flickor och unga kvinnor att inte använda alkohol eller andra droger. Målgruppen är föreningsaktiva kvinnor/mammor med invandrarbakgrund och deras döttrar. Projektet har drivits med projektmedel från Socialstyrelsen 2008-2010.
 

2008-2009

Aktiviteter skedde i samarbete med lokalt drogförebyggande fältarbete/kommundel (t ex Tensta, Rinkeby, Malmö) och i samarbete med det lokala föreningslivet i ett antal invandrartäta områden. Projektet mobiliserade kvinnor ur föreningslivet/mammor till tonårsdöttrar till ett drogförebyggande arbete.

Världens Mammor-grupper startades med utgångspunkt i KSAN:s metodmaterial "Frihet - en skrivarkurs för kvinnor". Detta för att starta en process så att "Världens Mammor" själva tar fram ett nytt interaktivt och kulturkompetent drogförebyggande material, riktat till tonårsdöttrar/unga kvinnor och andra mammor.

Samverkanspartners för projektet har varit KSAN:s medlemsorganisationer, referensgruppen för KSAN:s projekt BellaNet, Tensta Rinkeby Stadsdelsförvaltnings fältsamordnare, Malmö stad och en projektledare för ett invandrarprojekt i Malmö. Projektet har skett i samråd med Socialstyrelsen och Örebro universitet.


Under hösten 2008-våren 2009 startades mammagrupper och genomfördes i Stockholmsområdet och Malmö/Lundregionen. Mammor från ett tjugotal olika länder deltog. Projektet presenterades på konferensen för ICAA - International Council on Alcohol and Addictions, den 13 oktober 2009 i Estoril, Portugal.

2010

KSAN ansökte och erhöll fortsatta projektmedel från Socialstyrelsen t o m december 2010 för att starta flera grupper för att utöka underlaget för informationsmaterialet som kommer att ges ut. En mycket aktiv mammagrupp startdes i samarbete med RIFFI, i deras lokalförening IFFI Grantorp, Huddinge kommun. Utökat internationellt intresse för projektet följde efter World Forum Against Drugs-konferensen i maj 2010 i Stockholm.

2011

Ett särskilt område som KSAN ville utveckla med de nya grupperna 2011 var stödet för flickor som inte dricker och använder droger – ett förstärkt salutogent grepp i projektet i syfte att utöka spridningen av projektets erfarenheter till flera grupper. För detta ändamål ansökte KSAN om fortsatta projektmedel. Statens Folkhälsoinstitut beviljade ett slutanslag för projektet.

Fyra nya mammagrupper genomfördes under våren och sommaren/hösten 2011. Flera mammor med sina döttrar deltog och även blivande mammor. Två framtidsverkstäder hölls för att sammanfatta mammornas erfarenheter. Det ena seminariet hölls i Lund den 1 oktober och den andra i Grantorp, Huddinge den 27 november. Underlaget från seminarierna kommer att ligga till grund för det drogförebyggande informationsmaterial från mammor till sina döttrar/andra flickor.

Utvärderingen av verksamheterna visar på att mammorna har fått kunskap, gemenskap, styrka och självförtroende för att arbeta drogpreventivt med sina barns hälsa i fokus. Grantorpsmammorna har inlemmat Världens mammor i sin reguljära föreningsverksamhet och föreningarna i Skåne håller på med förankringsarbetet.

Spridning av erfarenheter från Världens mammor

Projektet har väckt intresse utanför den ursprungliga projektmålgruppen på andra håll i landet. Ett samarbete har initierats med lokal drogsamordnare och ungdomens hus i Orsa kommun för att planera för mamma-dotter verksamhet för 70 flickor i årskurs 7-9 under 3 år med utgångspunkt i Världens mammors erfarenheter.

Planering för ett annat samarbete i Halland pågår. KSAN:s kanslichef Leena Haraké besökte den 19 januari 2011 Halmstad och höll en presentation om projektet "Världens mammor". KSAN var inbjuden av Eva Ohlsson från SKRUV-projektet och från ett projekt på SFI/Vuxenutbildningen. Inbjudan var i samråd med Sherazade Nilsson, samordnare för förvaltningen på Trygga Halmstad Centret, som tillsammans med Eva Ohlsson ska utarbeta en informationsstrategi om drogförebyggande till föräldrar med utländsk bakgrund. ABF var värd för mötet.

KSAN har fört en dialog om projektet Världens Mammor med Eva Ohlsson och mötet i Halmstad på ABFs lokal hölls för ett kunskapsutbyte. I mötet deltog bl.a. kvinnor med utländsk bakgrund som arbetar som processledare i ESF-projektet "Socialt resurscentrum". Leena Haraké presenterade KSAN:s projekt Världens mammor och projektet väckte många diskussioner och ansågs inspirerande.

KSAN sökte projektbidrag för 2012 från Statens Folkhälsoinstitut, men fick avslag.

Den 22-23 april 2013 European Primary Prevention Conference (EPPC) i Tallinn. Den 22 april representerades KSAN av Julie Ikomi-Kumm, som höll i en workshop om KSAN:s projekt "Världens mammor" . Julie har varit projektledare för Världens mammor och haft drogförebyggande mammagrupper i Malmö/Lund-regionen.

Dokumentationen av projektet pågick under 2013 och utgivningen av materialet planeras till hösten 2014.

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927