BellaNet

Projektets bakgrund

Det nationella nätverket för tjejgruppsledare BellaNet har för avsikt att bygga upp ett nationellt nätverk för tjejgruppsledare för att stimulera, stärka och vidareutveckla tjejgruppsarbetet i landet. Nätverket skall även bidra till opinionsbildning när det gäller flickornas behov och aktuella situation lokalt då det fortfarande saknas stöd från beslutsfattarnas håll till prioritering av resurser till tjejgruppsarbete.

KSAN har sedan början av 1990-talet tillsammans med dramalärare och författare Katrin Byréus arbetat aktivt för att utarbeta verksamma interaktiva metoder för att stärka unga flickor och med intentionen att nå ut till alla tonårsflickor, och inte specifikt till flickor i s.k. riskzon. Detta arbete har resulterat i flera utbildningsinsatser, projekt och metodhandböcker, bl a "Bella Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper" (KSAN/Katrin Byréus, 2001, 2006).

KSAN drev år 2002-2004 projekt i tre län med stöd av projektmedel från Alkoholkommittén för att engagera flera i tjejgruppsarbete, och för att öka kunskapen om värderingsövningar och forumspel som ett redskap i det drogförebyggande arbetet. Av projektutvärderingen "Mer tjejgrupper PUNKT!" (KSAN/Nyberg 2004) framgick att ledarna som deltagit i utbildningar av tjejgruppsmetoder genomgående redogjort för behovet av att lära sig tekniker, men också på behovet att få utrymme att diskutera frågor rörande arbetet med tjejer och drogförebyggande.

Med utgångspunkt i projektutvärderingen "Mer tjejgrupper PUNKT!" (KSAN/Nyberg 2004) beslutade KSAN:s styrelse 2004 att starta BellaNet Det Nationella nätverket för tjejgruppsledare. Detta för att tillvarata den styrka, kompetens och erfarenhet som finns bland de ca 6000 tjejgruppsledare som KSAN har utbildat i sitt metodmaterial.

Socialstyrelsen beviljade år 2005 drogförebyggande projektmedel till uppbyggnaden av det Nationella nätverket för tjejgruppsledare BellaNet och beviljade bidrag fram till 2010. Delegationen för utdelning av statsbidrag för kvinnors organisering har stöttat projektets uppbyggnad under tiden juni 2006 - juni 2007.

Fr.o.m. 2011 erhöll BellaNet drogförebyggande medel från Statens Folkhälsoinstitut.

BellaNet som nätforum

Sedan 2005 är Britt Fredenman anställd som projektledare för BellaNet. Under 2005-2006 gjorde hon en omfattande kartläggning av synpunkterna hos de tjejgruppsledare som KSAN då hade utbildat. Med stöd av denna kartläggning lanserade KSAN den 5 december 2006 mötesplatsen online för tjejgruppsledare: www.bellanet.se En referensgrupp med förankring i de flesta länen i landet bildades för projektet.

Projektet det Nationella nätverket för tjejgruppsledare har genom åren presenterats vid ett flertal mässor, konferenser och seminarier – både nationellt och internationellt. Referensgruppen har utökats för att stärka kulturkompetensen i drogförebyggande frågor.

Nätverket växer – både nationellt och internationellt

Det Nationella Nätverket för Tjejgruppsledare blev 2009 rikstäckande, och samlar numera tjejgruppsledare från Sveriges alla 21 län. Sedan sommaren 2009 har även nätverket öppnats för internationella medlemmar som arbetar med att stärka tonårsflickor - BellaNet International.

Projektets nätforum www.bellanet.se för tjejgruppsledare blev i juni 2009 godkänt av EU-kommissionen som en användbar aktivitet i European Action on Drugs, EAD . Syftet med en EAD-aktivitet är att öka informationen och medvetenheten om riskerna med droger för unga. BellaNet och KSAN genomförde en utbildningsinsats för tjejgruppsledare, i samarbete med EURAD, i Gura Humorlui, Rumänien, den 4-6 juni 2010 för kvinnor från 7 olika länder. BellaNet erbjöds som en erfarenhets- och kontaktbas för tjejgruppsledarna från denna EAD-insats. Deltagare från Rumänien, Ukraina, Moldavien, Nederländerna, USA, Polen och Sverige blev efter utbildningen medlemmar i BellaNet.

I september 2010 fick BellaNet International ett erkännande i form av ett certifikat från Europarådets Pompidou Group: Certificate of recognition for innovative work in drug prevention with the active involvement of youth.

KSAN:s kanslichef Leena Haraké presenterade BellaNet International på EU:s möte om EAD i Warsawa den 7 juli 2011.

Den 21 oktober 2011 medverkade projektledare Britt Fredenman på NordANs konferens i Litauen och höll föreläsningen "Gender specific drug prevention - European Action on Drugs".

Den 7-10 november besökte Britt Fredenman Island på inbjudan av den isländska organisationen Blatt Afram. Hon introducerade ca 30 tjejgruppsledare i det interaktiva metodmaterialet "Bella Rubble and Roses 2" (KSAN/K.Byréus, 2001, 2006).

Spridning av KSAN:s information till BellaNets medlemmar

Medlemmarna i BellaNet får kontinuerligt ta del av KSAN:s arbete, t.ex. nyhetsbrev från KSAN:s projekt Marknadsföring till flickor. KSAN har tillsammans med RFHL och FSUM drivit projektet Flickor och läkemedel. Inom projektet har en bok tagits fram, "En liten bok om stora känslor – piller kan inte bota allt" (2010), läs här . Boken har skickats ut till alla medlemmar i BellaNets nätverk.

I november 2009 och i oktober 2010 anordnade KSAN och BellaNet en konferens om "Tidiga tecken och signaler om sexuella övergrepp kopplat till drogförebyggande arbete". Föreläsare var Sigridur Björnsdóttir från Blátt Afrám, Island. Många av deltagarna var medlemmar i BellaNet och de fick under dagen ny kunskap och utbildningsmaterial.

BellaNet 2012

BellaNet hade år 2012 över 300 medlemmar, varav ett femtiotal av dessa var internationella medlemmar. Island var redan igång med egna tjejgrupper och Kvinnogården i Finland inledde ett treårigt samarbete med KSAN för att föra ut tjejgruppsarbetet och nätverket till hela Finland.

BellaNet International är en del av European Action on Drugs (EAD) och EU:s EAD-team utsedde under 2012 BellaNet till ett av de tio bästa bidragen inom EAD.

KSAN:s nya metodmaterial "Det rosa monstret" skickades under sommaren ut till alla BellaNets nationella medlemmar. "Det rosa monstret" är ett metodmaterial för alla som vill främja tjejers medvetenhet om marknadsföringens krafter och syfte. Responsen på materialet från BellaNet-medlemmarna har varit mycket positiv, och de har uppskattat att få ett nytt metodmaterial med drogförebyggande interaktiva värderingsövningar.

BellaNet 2013

Den 8 mars deltog BellaNets projektledare Britt Fredenman i IKF:s 8 mars–firande i Malmö. Som uppföljning för Malmöaktiviteten hölls den 9 november en inspirationsdag på inbjudan av Somalilands förening, för att engagera unga kvinnor i den demokratiska processen.

BellaNet och Britt Fredenman deltog i KSAN:s årliga Tjej-spa utanför Stockholm den 27 juni. KSAN:s tjej-spa är en drogförebyggande aktivitet för flickor i åldern 13-18.

Den 22-23 april i Helsingfors anordnas utbildningsdagar för tjejgruppsledare i Finland. Arrangör var den finska kvinnoorganisationen Naistenkartano/Women together against addictions Från KSAN medverkade bl.a. BellaNets projektledare Britt Fredenman. Även den 31 oktober och 1 november hölls utbildningsdagar för tjejgruppsledare i Helsingfors. Britt Fredenman deltog för BellaNet International som växer i Finland.

På ett NordAN-seminarium i Vilnius den 18-19 maj deltog Britt Fredenman från BellaNet International med utgångspunkt i tidigt genderspecifikt drogprevention.

KSAN sökte fortsatta projektmedel för 2014 för hållbar utveckling av det unika kvinnonätverket BellaNet. Ungdomsstyrelsen avslog ansökan.

BellaNet ingår i KSANs reguljära verksamhet sedan 2014.

BellaNet utvärderas i studie om genusinriktad ANDT-prevention 2011-2014

FHI har gett Örebro Universitet i uppdrag att göra en fördjupningsstudie om genderspecifikt drogförebyggande arbete och BellaNet-medlemmar från 6 olika orter deltar i forskningsstudien med sina tjejgrupper i samarbete med BellaNet. Frågeställningarna är bl.a. om verksamheten gör skillnad i tjejernas liv och vad de får ut av att vara med i en tjejgrupp. Studien pågår 2011-2014.

Återrapporteringen av studien visar att de flesta tjejer som valt att delta i en tjejgrupp mår bra och trivs med sig själva och sitt liv. Det är dock en betydande andel tjejer som angett att de upplevt olika psykosomatiska besvär. Utseende och kroppen verkar vara frågor som de unga tjejerna funderar en del kring. Majoriteten har reflekterat över vad de äter för att inte bli tjock eller för att gå ner i vikt. Nästan hälften av tjejerna menar också att de ville ändra något på sin kropp. När det gäller tobaks– och alkoholvanor rapporterar tjejerna i genomsnitt mindre användning än 15-åringar generellt i Sverige. Det är dock viktigt att poängtera att åldern på tjejerna i denna undersökning varierar från 10-20 år.

2015 och framåt

Forskningsstudien fortsätter med enkät till tjejgruppsledare våren 2015 via utskick genom BellaNet.

Bellanet drivs av BellaNet International från 2015 och framåt, läs mer på Bellanet.se och på sociala media:  @Flickfokus

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927