Valspecial 2022 del 2 av 4 - Vad vill Kristdemokraterna?

pia steensland

Pia Steensland

Vad vill Partierna egentligen?
KSAN Ställde 6 frågor till riksdagspartierna – 4 av dem svarade. Under veckan kommer du varje dag kunna läsa en ny syn på våra svåra frågor. De om hur våra folkvalda vill arbeta för att alla kvinnor ska leva bra liv fria från beroende, rädsla och våld.
Idag har turen kommit till KD och Pia Steensland, deras talesperson I ANDTS-relaterade frågor.
#val2022 #ANTDS #KD #kvinnoriberoende #psykiskohälsa #utsattaflickor #piasteensland

Hur ser KD på drogberoende kvinnors och flickors utsatta situation? På vilket sätt kan samhället bidra till att deras livssituation förbättras?

Det är ett stort problem som skapar ett enormt mänskligt lidande och stora negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Skadligt bruk och beroende påverkar så många, inte bara de som själva är drabbade utan även barn, föräldrar, arbetskamrater och vänner. Kvinnor drabbas av en extra stor utsatthet om de fastnar i ett drogberoende. Barn och unga likaså. Det är avgörande med en lättillgänglig vård och behandling med sammanhållna vårdkedjor för att de drabbade ska få hjälp att ta sig ur beroendet. Kristdemokraterna har varit drivande för att hälso- och sjukvården ska vara ensam huvudman för behandling av beroende. Vi välkomnar därför förslagen i samsjuklighetsutredningen. Vi har också föreslagit, och fått stöd av en majoritet i riksdagen, för att Sverige behöver inrätta ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Centret är nödvändigt för att kommuner och drogförebyggare runt om i landet får kunskap och utbildning i vilka metoder som har bevisad effekt.
Klicka här om du vill läsa hela intervjun

Hur vill ni arbeta för att öka kvinnors- och flickors fysiska och psykiska hälsa? På kort sikt? På lång sikt?

Kristdemokraterna avsätter resurser för att inrätta ett nationellt forskningsprogram för att stärka kvinnors hälsa. Detta då det saknas kunskap kring orsaken bakom många av sjukdomar som i högre grad drabbar kvinnor. Inte sällan saknas det också nationella riktlinjer vilket gör att diagnostiseringen blir svår och att utvecklingen av effektiv behandling hindras. Bristande vård och behandling medför stora samhällsekonomiska kostnader kopplade till exempelvis psykisk ohälsa, arbetsbortfall, sjukskrivningar samt vård och behandling. Men framför allt är det mänskliga lidandet kopplat till dessa sjukdomar är stort. Kvinnor beskriver ofta att deras vardag påverkas negativt av sjukdomen i sig men också av att de känner sig begränsas i sina mål och drömmar kring familj, fritid och karriär. Det är därför angeläget att främja forskningen och öka kunskapsläget kring orsak och olika aspekter kring kvinnors ohälsa för att på lång sikt stärka den fysiska och psykiska hälsan. För att på kort sikt stärka den fysiska och psykiska hälsan, avsätter vi resurser för att stärka elevhälsan och att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin men också till att korta köerna inom vården i stort genom en nationell vårdförmedling

Hur ser ni på drogberoende kvinnors och flickors utsatta situation? På vilket sätt kan samhället bidra till att deras livssituation förbättras?

Det är ett stort problem som skapar ett enormt mänskligt lidande och stora negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Skadligt bruk och beroende påverkar så många, inte bara de som själva är drabbade utan även barn, föräldrar, arbetskamrater och vänner. Kvinnor drabbas av en extra stor utsatthet om de fastnar i ett drogberoende. Barn och unga likaså. Det är avgörande med en lättillgänglig vård och behandling med sammanhållna vårdkedjor för att de drabbade ska få hjälp att ta sig ur beroendet. Kristdemokraterna har varit drivande för att hälso- och sjukvården ska vara ensam huvudman för behandling av beroende. Vi välkomnar därför förslagen i samsjuklighetsutredningen. Vi har också föreslagit, och fått stöd av en majoritet i riksdagen, för att Sverige behöver inrätta ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Centret är nödvändigt för att kommuner och drogförebyggare runt om i landet får kunskap och utbildning i vilka metoder som har bevisad effekt.

Hur vill KD förverkliga den nyligen antagna ANDTS-strategin, dels generellt, dels särskilt utifrån kvinnor och flickors perspektiv?

En tydlig ANDTS-strategi är nödvändig för att politiken inom området ska bli framgångsrik. Vi beklagar därför att regeringen har tagit fram en otydlig ANDTS-strategi som saknar konkreta åtgärder för att minska det mänskliga lidandet och de negativa samhällseffekterna som är kopplade till ANDTS. Regeringen har inte heller förankrat strategin i riksdagen vilket är olyckligt då frågorna förtjänar en partiöverskridande samsyn för att vara långsiktigt framgångsrika. Vi beklagar också att regeringen inte inkluderade införandet ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention samt en ökad resurstilldelning i strategin. För att summera, regeringens strategi duger inte. Det krävs med andra ord en ny ANDTS-strategi med konkreta handlingsplaner, ansvarsutkrävande och ett tydligt nationellt politiskt ledarskap.

Hur vill ni arbeta för att stärka jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i Sverige?

Kristdemokraterna presenterade nyligen en ny rapport med förslag för att stärka jämställdheten och kvinnors rättigheter. Det handlar om åtgärder för att skapa en bättre kvinnohälsa och vård, för att motverka våld och andra övergrepp som drabbar kvinnor vilket är ojämställdhetens mest brutala uttryck. Vi har också förslag kring hur arbets- och familjeliv bättre kan kombineras och hur jämställdheten kan förbättras inom Sveriges socialförsäkringssystem. De perspektiv vi lyfter handlar om vardagsmakt och delaktighet. Vårt fokus är att lösa de problem som verklighetens kvinnor brottas med dagligen. Det handlar om kvinnors rättmätiga krav på att fullt ut vara en del av samhällsbygget och på att kunna lita på Sverige.
Här är en länk till rapporten

Hur vill ni arbeta för att stärka forskningen när det gäller kvinnors och flickors särskilda hälsoproblem som exempelvis vid riskbruk, deras utsatthet i missbruksmiljöer och sambandet mellan psykisk hälsa och missbruk?

Som nämnt under fråga 1, har vi kristdemokrater avsatt resurser för att inrätta ett nationellt forskningsprogram för att stärka kvinnors hälsa. De kvinnoperspektiv som ni nämner kring beroende, riskbruk och samsjuklighet kan ingå i detta forskningsprogram. Den exakta utformningen av den strategiska satsningen bör dock formuleras av relevanta forskningsfinansiärer och forskarsamhället för att på bästa sätt tillvarata forskarnas kunskap, kreativitet och förmåga till såväl problemformulering som problemlösning.

Hur ser KD på civilsamhällets roll när det gäller förebyggande arbete? Hur kan civilsamhällets förebyggande arbete tryggas ytterligare?

Att stärka och stödja det civila samhället är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater eftersom de skapar gemenskap och ett kitt som håller ett samhälle samman. I det förebyggande arbetet inom ANDTS-området är det a och o att det civila samhället får resurser som möjliggör ett långsiktigt arbete där exempelvis barn och unga kan fångas upp i en miljö där de blir sedda och erbjuds gemenskap med andra barn och nyktra vuxna.

KSAN är medlem i