Valspecial 2022 del 4 av 4 - Vad vill Sverigedemokraterna?

linda lindberg

Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson Sverigedemokraterna

Vad vill Partierna egentligen?
KSAN Ställde 6 frågor till riksdagspartierna – 4 av dem svarade. Under veckan kommer du varje dag kunna läsa en ny syn på våra svåra frågor. De om hur våra folkvalda vill arbeta för att alla kvinnor ska leva bra liv fria från beroende, rädsla och våld. Idag svarar SD:s socialpolitiska talesperson på KSAN:s frågor.
#val2022 #ANTDS #SD #kvinnoriberoende #jamlikhet #lindalindberg #BUP

Hur vill ditt parti arbeta för att öka kvinnors- och flickors fysiska och psykiska hälsa? På kort sikt? På lång sikt?

Vi vill se ett batteri av åtgärder. Barn och ungdomspsykiatrin samt elevhälsan måste stärkas så att unga kan få stöd tidigt. Långa köer till BUP kan motverkas om behandlingskompetens i högsta utsträckning finns tillgänglig på plats i våra skolor. Frågan berör samtidigt hela sjukvården. Vi behöver få en ökad forskning på kvinnosjukdomar, och att de allmänna kunskaperna om kvinnors hälsa inom vården samt i samhället i stort ökar. Vidare behöver förlossningsvården och eftervården stärkas. Vi vill också öka informationen om folkhälsan och uppmuntra människor att äta hälsosammare, röra sig mer samt minska användning av alkohol, droger och tobak. Sverigedemokraterna anser att Folkhälsomyndighetens uppdrag att samordna det förebyggande folkhälsopolitiska arbetet bör följas upp. Vidare anser vi att evidensbaserade metoder och projekt inom folkhälsoområdet måste tillgängliggöras nationellt för att kvalitetssäkra det förebyggande folkhälsoarbetet. Det civila samhället är en viktig och bärande aktör inom detta arbete.

Hur ser SD på drogberoende kvinnors och flickors utsatta situation? På vilket sätt kan samhället bidra till att deras livssituation förbättras?

Kvinnor och flickor i drogberoende är en särskilt utsatt grupp. Sverigedemokraterna vill förbättra såväl bemötandet, vården och behandling av personer med beroendesjukdom. Samordningen av insatser från hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten behöver utvecklas och anhörigvården behöver bli bättre. Elevhälsan behöver också finnas tillgänglig och ha goda kunskaper om droger och ungas utsatthet. Vi behöver få till ett starkare förebyggande arbete mellan skola, socialtjänst och polis och att dessa vid behov kan ge stöd med insatser som exempelvis naloxon och sprututbyten. Vidare behöver särskilda boendeplatser finnas där unga flickor och kvinnor skyddas från att bli utnyttjade, något som förekommer idag.

Hur vill ditt parti förverkliga den nyligen antagna ANDTS-strategin, dels generellt, dels särskilt utifrån kvinnor och flickors perspektiv?

En fråga som vi har lyft särskilt är behovet av ett nationellt kompetenscentrum för att vi ska kunna säkerställa ett evidensbaserat och effektivt ANDTS-arbete i hela landet. Ett nationellt kompetenscentrum är en förutsättning för att kvalitetssäkra och vidareutveckla framgångsrika ANDTS-preventiva metoder generellt, samt även för att bättre kunna nå specifika målgrupper. Med mer kunskap och en samlad kompetens kan riktade insatser möjliggöras och bli mer träffsäkra. Av den anledningen är vår förhoppning att arbetet med att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention påbörjas snarast möjligt.

Hur vill SD arbeta för att stärka jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i Sverige? 

En ökad trygghet är ett av de absolut mest grundläggande incitamenten för jämställdhet och där ser vi den största utmaningen. Inom offentlig sektor finns många kvinnodominerade yrken, där lönebild, karriärstege och arbetsmiljö behöver stärkas. Ekonomisk självständighet är en viktig del, inte minst när det kommer till våld i nära relationer. Vi vill se fler poliser, ett starkare rättsväsende, och skärpta straff för vålds-och sexualutsatta. Vården behöver få ökad kunskap om kvinnosjukdomar och forskning om kvinnosjukdomar ska öka. Vi vill bland annat också se ett nationellt kompetenscentrum för samverkan, forskning, insatser och stöd för heders- och våldsutsatta samt för våldsutövare.

Hur vill ni arbeta för att stärka forskningen när det gäller kvinnors och flickors särskilda hälsoproblem som exempelvis vid riskbruk, deras utsatthet i missbruksmiljöer och sambandet mellan psykisk hälsa och missbruk?

Som nämns ovan så vill vi se en ökad forskning på kvinnosjukdomar. Vidare vill vi se ett nationellt forskningsprogram inom området psykisk hälsa. Samtidigt anser vi att en långsiktig och tydlig politisk linje krävs på området ohälsa. Samtliga partier i Sveriges riksdag bör gemensamt utforma detaljerna för en nationella strategi som implementeras för att nå långsiktighet och få bort korta projekt. Hur ser SD på civilsamhällets roll när det gäller förebyggande arbete? Hur kan civilsamhällets förebyggande arbete tryggas ytterligare?
Positivt. Civilsamhället spelar en oerhört viktig roll för drabbade och deras anhöriga. De besitter allt som oftast också på god kunskap och goda förslag. De utmaningar som oftast lyfts från civilsamhället är kortsiktigheten rent ekonomiskt. Här bör man titta på hur det kan förändras så att civilsamhället kan få möjlighet till längre ekonomisk planering, vilket lägger grunden för ökad kompetens.

KSAN är medlem i