Valspecial 2022 del 1 av 4 - Vad vill Vänstern?

karin ragsjo

Karin Rågsjö, Vänsterpartiets hälso- och sjukvårdspolitiska talesperson.

Vad vill Partierna egentligen?

KSAN Ställde 6 frågor till riksdagspartierna – 4 av dem svarade. Under veckan kommer du varje dag kunna läsa en ny syn på våra svåra frågor. De om hur våra folkvalda vill arbeta för att alla kvinnor ska leva bra liv fria från beroende, rädsla och våld. Först ut är KSAN:s mångåriga styrelseledamot och Vänsterns talesperson i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor – Karin Rågsjö
#val2022 #ANTDS #vanstern #kvinnoriberoende #jamlikhet #karinragsjo

Hur vill Vänstern arbeta för att stärka forskningen när det gäller kvinnors och flickors särskilda hälsoproblem som exempelvis vid riskbruk, deras utsatthet i missbruksmiljöer och sambandet mellan psykisk hälsa och missbruk?

- Kvinnor med beroende har ofta problem inom flera livsområden som gör att de har behov av stödinsatser, behandling och vård. De kan exempelvis ha behov av stöd för psykiska eller fysiska sjukdomar. Problemen kan också handla om svag ekonomi, osäker bostadssituation eller erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. Kvinnors och mäns beroende tar sig olika uttryck, och ändå är forskningen på området inriktad på män. Kunskapen om kvinnors beroende är därmed betydligt lägre än kunskapen om mäns, vilket påverkar vilken behandling som erbjuds. Därför krävs mer forskning på området.

Hur vill Vänstern arbeta för att öka kvinnors- och flickors fysiska och psykiska hälsa? På kort sikt? På lång sikt?

Fler kvinnor än män är sjukskrivna p.g.a. psykisk ohälsa. Dubbelt så många kvinnor som män får diagnosen depression och äter antidepressiv medicin. Vänsterpartiet vill att alternativen till medicinerna i form av samtalsterapi eller andra former av behandlingar ska byggas ut och erbjudas över hela landet. Ingen som inte behöver eller vill ska behöva fortsätta bruka medicin för att vården inte har resurser att hjälpa till med avtrappning. Alla vårdcentraler bör vara skyldiga att erbjuda både kuratorskontakt och terapisamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Hur ser ni på drogberoende kvinnors och flickors utsatta situation? På vilket sätt kan samhället bidra till att deras livssituation förbättras?

Kvinnor med beroende är en särskilt utsatt grupp och befinner sig ofta i livssituationer som ökar risken för att utsättas för våld. För att beroendevården ska ha möjlighet att hjälpa kvinnor på rätt sätt och uppmärksamma den problematik som kvinnor med beroende lever med bör ett nationellt krav införas på att all beroendevård ska ha ett genusperspektiv. Vi vill även att det ska finnas särskilda mottagningar för flickor och kvinnor inom beroendevården.

Hur vill Vänstern förverkliga den nyligen antagna ANDTS-strategin, dels generellt,  dels särskilt utifrån kvinnor och flickors perspektiv?

Att göra en genomlysning av förutsättningarna för tillgång till vård och behandling inom ANDTS-området anser Vänsterpartiet är viktigt såväl som att t.ex. följa utvecklingen av antalet personer som får behandling på behandlingshem, antalet avgiftningsplatser i regionerna uppdelat på kvinnor och män, unga vuxnas förutsättningar att få vård och behandling osv. Att särskilt lyfta kvinnors situation och utsatthet utifrån alkohol- och drogprevention är angeläget, och här saknas ett genusperspektiv. Vänsterpartiet önskar att det tydligare hade angetts i den förnyade ANDTS-strategin vilka incitament som ökar jämlikheten och jämställdheten.

Hur vill ni arbeta för att stärka jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i Sverige?

Vänsterpartiet blev Sveriges första feministiska parti. Vi ser att ojämlikheten och kvinnoförtrycket finns i alla livets och samhällets vrår, och det är därför vi har en feministisk analys av alla politiska frågor. Vi tycker att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete och att alla som vill ska ha rätt att arbeta heltid. Vi driver på för arbetstidsförkortning och för höjda löner i kvinnodominerade yrken. Vi ser att kvinnors hälsa på många sätt varit eftersatt och satsar därför på förstärkningar till primärvården med inriktning på kvinnor, avgiftsfri mammografiscreening. Vi värnar den fria aborträtten.

Hur vill ni arbeta för att stärka forskningen när det gäller kvinnors och flickors särskilda hälsoproblem som exempelvis vid riskbruk, deras utsatthet i missbruksmiljöer och sambandet mellan psykisk hälsa och missbruk?

Kvinnor med beroende har ofta problem inom flera livsområden som gör att de har behov av stödinsatser, behandling och vård. De kan exempelvis ha behov av stöd för psykiska eller fysiska sjukdomar. Problemen kan också handla om svag ekonomi, osäker bostadssituation eller erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. Kvinnors och  mäns beroende tar sig olika uttryck, och ändå är forskningen på området inriktad på män. Kunskapen om kvinnors beroende är därmed betydligt lägre än kunskapen om mäns, vilket påverkar vilken behandling som erbjuds. Därför krävs mer forskning på området.

Hur ser Vänstern på civilsamhällets roll när det gäller förebyggande arbete? Hur kan civilsamhällets förebyggande arbete tryggas ytterligare?

Det förebyggande perspektivet ska utgå från ett bredare folkhälsoperspektiv. Ett stort antal personer inom civilsamhället möter flickor och kvinnor dagligen och kan därmed ha en viktig roll i att uppmärksamma problemen. Vi vill bl.a. stärka kvinno och
tjejjourernas arbete. Den ökade graden av privatisering inom området hotar hela den ideella stödverksamheten och all kunskap som byggts upp under år av jourkvinnors arbete med utsatta kvinnor och barn. Vi vill skydda och bibehålla starka  fristående kvinnojourer.

KSAN är medlem i