Flickor i fokus

KSAN har tagit del av flera larmrapporter om ökad ohälsa och tilltagande missbruk bland tonårsflickor och om bortprioritering av förebyggande arbete med tonårsflickor i fokus. Ytterligare försämringar har skett sedan beslutet om nedläggningen av Alkoholkommittén och Mobilisering mot Narkotika meddelades. Aktiva lokala och regionala nätverk som tidigare arbetat med tjejgrupper har fått andra prioriteringar och flickornas behov har "kommit bort i mängden". År 2004 rapporterade de tjejgruppsledare som deltog i KSAN:s utvärdering "Mer tjejgrupper PUNKT!" villkoren för ett strukturerat och metodiskt arbete med tonårsflickor i grupp: arbetet skall utföras efter arbetstidens slut i en källarlokal, obetalt och helst att pojkarna också får vara med! Många har gett upp.

KSAN har fortsatt samarbete med EURAD Sverige, Kvinnokommittén, om att fokusera på mångfaldsfrågor när det gäller tonårsflickornas verklighet både i Sverige och internationellt.

KSAN har i projektet "Tonårsflickor i fokus" verkat för att genderspecifika metoder utvecklas och stödja och stärka det främjande och drogförebyggande arbetet med tonårsflickor genom att utveckla befintliga nätverk och resurspersoner lokalt, regionalt och nationellt. Detta för att skapa hållbara satsningar för att förebygga ohälsa bland tonårsflickor. Projektmedlen har beviljats från Ungdomsstyrelsen.


Utgångspunkter i projektet:
  • att nya genderspecifika interaktiva metoder utvecklas utifrån beprövad verksamhet för främjande och drogförebyggande arbete med tonårsflickor i fokus och med utgångspunkt i KSAN:s tjejgruppsmetodik och tjejgruppsledarnas erfarenhetsbas i BellaNet.
  • att synenergieffekter tillvaratas genom att Nätverket för tjejgruppsledare BellaNets stöd stärks för tjejgruppsledare i lokala tjejgruppsverksamheter. Detta för förbättring och utveckling av nya metoder och utifrån beprövad verksamhet samt genom fortsatt metodstöd och erfarenhetsutbyte inom ramen för BellaNet och inom samarbetet med EURAD Sveriges Kvinnokommittés kulturkompetens.

Projektet syftar till att förebygga ohälsa bland tonårsflickor genom en kompetens- och kvalitetshöjande insats hos personalgrupper inom olika verksamheter och föreningsliv för att få dem att initiera nya tjejgruppsverksamheter och att arbeta i dessa aktivt, metodiskt och strukturerat för:
  • att främja tonårsflickors hälsa och
  • att öka deras egenmakt och aktiva deltagande i att forma sina egna liv
  • att ge dem ökade möjligheter till strukturerad och kulturkompetent tjejgruppsverksamhet som ger dem flera tillfällen att se sina möjligheter, utveckla sin beslutsförmåga och träna sig i handlingsberedskap. De får också möjlighet till att stärkas i sin stolthet över att vara tjej och träna sig på att identifiera och avvisa kränkningar.

Projektets erfarenheter utgör grunden för en dokumentation för kvalificerat främjande och drogförebyggande tjejgruppsarbete på 2010-talet.

KSAN beviljades ytterligare projektstöd från Ungdomsstyrelsen 2007 för att kartlägga jämställdhetssatsningar/jämställdhetsprojekt/flicksatsningar inom KSAN:s medlemsorganisationer. Detta är ett led i ett fortsatt metodutvecklingsarbete med flickor/unga kvinnor i fokus.

Projektet har genomförts under tiden 2007-2009 med riksomfattande utbildnings- och inspirationsinsatser och Flickor i fokus-konferenser och dokumenterats i två olika skrifter:
"Djungeltrumman och cyberspace" - ca 25 tips om tjejgruppsarbete på 2010-talet och "Lånade metoder och delade minuter? Rapport om jämställdhetsarbete i ungdomsorganisationer.

Ytterligare information kan lämnas av kanslichef Leena Haraké, tel 08-101051.

KSAN är medlem i