Mammanet

Till MammaNet.

Bakgrund

På uppdrag av Sveriges kommuner och Landsting har KSAN arbetat i projektet ”Flera mammor – ett placerat barn” tillsammans med Forum för Familjevård, FfF och ett flertal kommuner och organisationer arbetat för att stärka missbrukande kvinnor med barn. KSAN har arbetat med mammarollen i mammatriader med missbrukande kvinnor, vars barn blivit placerade. Hela satsningen har syftat till att barnen ska få ett bättre och mer enhetlig föräldrastöd utan konflikter.

Utgångspunkten för utvecklingsverksamheten var utvärderingar på nationell nivå utförda av bl.a. Socialstyrelsen som visade på bristen av insatser för att stärka egenmakten och möjliggöra för missbrukande kvinnor med barn ett faktiskt deltagande i att forma sina egna och sina barns liv. Projektet dokumenterades i en rapport och har getts ut som "Mammakampen - från instinkt till insikt." Utdrag ur rapportens förord:


" “Flera mammor - ett placerat barn” är en pilotverksamhet som KSAN har bedrivit enligt överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom ramen för regeringsuppdraget om att förstärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. Den samlade satsningen utgår från mål 2 och 3 i ANDT-strategin som regeringen beslutade om den 22 december 2010 och som riksdagen antog den 30 mars 2011.

För att genomföra mammagruppsverksamheten intensifierade Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN, sitt samarbete i december 2011 med Forum för Familjevård, FfF, och dess medlemsorganisationer, ett flertal kommuner och organisationer. Detta för att erbjuda en oprövad arena för möten och diskussioner mellan ojämlika parter och maktpositioner om kvinnorollen och mammarollen som förstärker en grupp utsatta kvinnor och kvinnor i samhällets tjänst. Syftet är att med konstruktiva medel kunna göra sig gällande och bli tagen på allvar i angelägenheter som andra –oftast – kvinnor fattar beslut om utifrån stereotypa inställningar och fördömande attityder om missbrukande kvinnor och deras oförmåga att kunna ändra på sina liv och själva driva sina krav. Inom ramen för försöksverksamheten har en extern handledare anlitats för att leda framtidsverkstäder vid gruppträffarna.

Pilotverksamheten har haft till uppgift att utveckla metoder för att stärka ett mer enhetligt föräldraskap mellan den biologiska mamman, mamman i familjehemmet, socialsekreteraren och barn som blivit placerade eller som löper risk att bli placerade. Målet har varit att öka stödet för att stärka föräldrarollen för mammor med missbruksproblem, att öka förståelsen för vars och ens mammaroll och att öka viljan och förståelsen för att samarbeta kring barnet. Hela satsningen har syftat till att barnen ska få ett bättre och mer enhetligt föräldrastöd utan konflikter.

Efter diskussioner i åtta olika grupper, 43 kvinnor och 60 barn med syskon, har vår rapport om “Mammakampen – från instinkt till insikt”, tagit form. Den kunde beskriva en ständigt pågående strid om brister, tolkningsföreträden, anfall och försvar, rädslor, sorger och kriser, oärlighet, otillräcklighet, hot, frivilligt tvång och tillkortakommanden. En annan beskrivning kunde handla om svår utsatthet på grund av mentalt och kunskapsmässigt underläge. Men - vi har istället valt att beskriva möjligheter till förbättringar på flera svåra områden som fortfarande idag leder till att många barn skiljs från sina föräldrar, syskonskaror splittras, placeringar havererar. Respektfull, ärlig och öppen kommunikation underlättar ett långsiktigt och flexibelt samarbete som måste börja där den andra är. Det enkla är det svåra!

Pilotverksamheten “Flera mammor- ett placerat barn” har bedrivits i en pågående verklighet där barn blir sjuka, mammors missbruk får ödesdigra konsekvenser, socialtjänsten krisar och familjehemmen kämpar för att upprätthålla en fungerande vardag, inte sällan för överlevnad för ett litet barn. Men där det finns en vilja finns det lösningar."

Klicka här för att beställa rapporten Mammakampen - från instinkt till insikt.

KSAN beslutade om ett nationellt forum, Mammanet

Förutom att fortsätta samarbeta och bilda opinion för ett akut behov av samhälleliga förbättringar gällande de skyddsnät som behövs för barn och vuxna kom KSANs styrelse att fatta ett beslut den 15 december 2014 att ett nationellt förebyggande stödforum ”Mammanet” ska byggas upp. KSAN avser att tillvarata och tillgängliggöra goda kontakter, råd, stöd och erfarenhetsutbyten om föräldraskap. KSAN kan också erbjuda en tidigt förebyggande insats enligt det framtagna programmet "Världens mammor", som riktar sig till alla mammor. Allt för att stärka mammors egenmakt att styra sina liv och påverka sina livsvillkor. Mammakampen - från instinkt till insikt – fortsätter. 

KSAN ansökte om projektmedel för ett nationellt mammanet. KSAN har ansökt och beviljats projektmedel från
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond i februari 2016, februari 2018 och februari 2020.
Läs mer på Mammanet, projektets hemsida.

En nationell referensgrupp har bildats

KSAN har bildat en nationell referensgrupp för Mammanet. Referensgruppen stödjer utformningen av Mammanet och igångsättandet av faktiska stödverksamheter för mammor och barn i riskzon på minst 5 olika län under 2016. I förlängningen ska Mammanet finnas som förebyggande insats såväl till mammor som barn nationellt, lättillgängligt, konkret och användas som hjälp till självhjälp. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet . Detta används för fortsatt utformning och utveckling av Mammanet som KSAN avser att driva långsiktigt.

 

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i