55+ Del 2

I oktober 2010 anordnade KSAN ett kvinnoseminarium i Köpenhamn vid NordAN:s årsmöte om senaste forskningsrön om äldre kvinnors ändrade alkoholvanor. Efter seminariet beslutade KSAN:s styrelse att intensifiera sitt arbete med fokus på äldre kvinnor. En referensgrupp bildades för projektet och första mötet hölls den 16 mars 2011 på KSAN. KSAN ansökte om drogförebyggande projektmedel för 55+ för att anordna ett nytt kunskapsseminarium i slutet på året. Ansökan beviljades av Statens Folkhälsoinstitut.

Nationella och internationella forskningsrapporter har visat en ökad alkoholrelaterad dödlighet bland vuxna och äldre kvinnor. Kartläggning av aktuellt kunskapsläge om bruk och överbruk av alkohol och beroendeframkallande läkemedel bland äldre kvinnor måste initieras för att vi ska kunna förebygga beroende och missbruk i denna grupp samt hjälpa dem som redan råkat illa ut.

Syftet med KSAN:s projekt "55+, del 2" har varit att ta fram ett aktuellt kunskapsunderlag för att kunna förebygga den ogynnsamma utvecklingen av alkohol- och läkemedelskonsumtion bland vuxna och äldre kvinnor, samt att påskynda utvecklingen av adekvata stöd och behandlingsinsatser. Målgrupper för projektet var nyckelpersoner involverade i KSAN:s medlemsorganisationer, MHF, NBV, Arbetsförmedlingen, SPF, RPG, m.fl , länssamordnare alkohol/droger, sjuksköterskor för äldre och hemtjänstpersonal.

KSAN bildade 2011 en bred referensgrupp som initierade en kunskapsöversikt om äldre kvinnors beroendeproblem. Tillgängliga källor sammanställdes. Inga studier finns som kan ge en samlad bild av beroende- och missbruksrelaterade problem hos gruppen kvinnor 55-80 år. KSAN verkade under året därför för att, såväl i regeringens ANDT-råd som i missbruksutredningen, lyfta frågan om äldre och missbruk.

KSAN utvidgade sökningen inom EU och fick ta del av "Survey report on the collection of best practices in the EU". Av den framgick bl.a. att det behövs mer riktad forskning och att äldres alkoholkonsumtion är en viktig fråga för strategiska handlingsplaner såväl för prevention som hälso- och sjukvårdens insatser samt för att förebygga psykisk ohälsa bland äldre.

Kunskapsseminarium den 23 november 2011

KSAN höll den 23 november 2011 ett kunskapsseminarium i riksdagens Skandiasal på inbjudan av Kristdemokraterna och Riksdagens Nykterhetsgrupp. KSAN presenterade ett kunskapsunderlag från projektet 55+, del 2, "Vuxna och äldre kvinnors alkohol- och läkemedelsanvändning - en hälsorisk". KSAN sammanställde projektet i december 2011.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i