KSAN:s insatser under Covid-19

KSAN verkar för en samhällsmiljö utan skador pga missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel. Under 2020, särskilt under hösten, har fler kvinnor vänt sig till KSAN:s MammaNet. Kvinnor som har sökt sig till nätverket har inte fått hjälp, stöd eller skydd av myndigheter i sin svåra livssituation. Med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen till intensifierat arbete för att motverka Covid-19 effekter bland flickor och kvinnor har KSAN arrangerat en serie av informations- och utbildningsinsatser för att stödja sina nationella och internationella nätverk samt medlemsorganisationer. 

Webinarier "Förebygga sexuella övergrepp"
Webinariet 8 dec webUnder hösten 2020 avsåg KSAN att stärka yrkesverksamma i tjejers/kvinnors vardag. Informationsinsatser för att förebygga missbruk, motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/kvinnor introducerades då utsatthet ofta kan leda till psykisk ohälsa, tidig självmedicinering samt risk- och missbruk.Sedan sommaren 2020 har BellaNet ingått i de intensifierade insatserna som KSAN har vidtagit för attmotverka Covid-19 negativa effekter, bland annat på flickor. Det arrangerades 4 utbildningstillfällen om att "Förebygga och tidigare uppmärksamma sexuella övergrepp på flickor", en satsning med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen till intensifierat arbete mot Covid-19 effekter bland flickor och kvinnor. 
Föreläsningsserie arrangerades i samarbete med gästföreläsare Sigríður Björnsdóttir från Rädda Barnen på Island och sändes digitalt med verktyget Zoom. Sommaren, hösten och början på vinter 2020 innehöll många planerings och uppföljningsmöten via zoom med Sigríður Björnsdóttir.
Webinarier syftade till att utöka tjejgruppsledarnas kunskaper. Det ingick även handledningsmaterial på svenska: "5 steg för att skydda barnen från sexuella övergrepp". Handledningsmaterialet finns på svenska och engelska. Ett hundra BellaNet:s medlemmar erbjöds att delta vid fyra tillfällen i kompetenshöjande webinarier för att förebygga och tidigareuppmärksamma sexuella övergrepp på flickor. De fyra webinarier hade en bred nationell och internationell spridning (med deltagare från 12 länder: Sverige, Litauen, Färöarna, Finland, Canada, Island, Ryssland, Sydafrika, Nigeria, Nepal, Storbritannien och Portugal). En utvärdering kommer att genomföras under 2021.

Filmen "Se mig"
För opinionsbildning togs fram en videofilm "Se mig" för att nå ut till allmänheten och beslutsfattare och berätta om de akuta behoven av insatser och skydd för barn under 2020. Barnen är anhöriga i risk- och missbruksmiljöer och lider av våldsutsatthet, sexuella övergrepp och mycket annat i denna pandemi. Med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen för att motverka effekter av Covid-19 har KSAN tagit fram kortfilmen ”Se mig” i samarbete med skådespelerskan Vibeke Nielsen, ”Teater till Dig” och Bjarne Dahlin, Dahlin Studios. Filmen "Se mig" är på 11 minuter och berättar om ungas utsatthet, ensamhet och upplevelser under pandemin, Barnkonventionen och barnens behov av att bli sedda. Filmen kan användas som samtalsöppnare och i opinionsbildande syfte. Här finns filmen

Kvinnors manskliga rattigheter

Föreläsning om Kvinnokonventionen, CEDAW
Med stöd av medel från Socialstyrelsen har KSAN tagit fram en inspelad föreläsning ”Kvinnors mänskliga rättigheter” i tre delar med Wiveca Holst, kvinnorättsaktivist och beteendevetare, för att motverka effekter av COVID-19. Inspelningen är framtagen i samarbete med Bjarne Dahlin, Dahlin Studios. Med denna föreläsningsserie vill KSAN öka kunskapen om kvinnors mänskliga rättigheter, i synnerhet under nedstängning av samhällen under COVID-19 pandemi. 
KSAN vill stärka sina nationella nätverk BellaNet och Mammanet och medlemsorganisationer för att bemöta större utmaningar och vara en stark röstbärare för flickors och kvinnors rätt till liv och hälsa. KSAN kommer att inlemma de framtagna kunskaperna och materialen i nästa års verksamhet under 2021.

Tjejläger inom MammaNet
Med stöd från Socialstyrelsen för extra Covid-19 insatser har KSAN inlett samarbete med Q-Jouren för en gemensam mammagrupp via Zoom. 201109 anordnades Framtidsverkstad inom ramen för MammaNet. Utifrån de senaste insatserna under 2020 och Covid-19 pandemi har KSAN utökad sin verksamhet för barn och mammor (ferieverksamhet enligt FHM:s rekommendationer) för att bryta isoleringen och utsattheten.

KSAN växer och ökar sitt nätverk för att kunna aktivt motverka ökad ohälsa, utslagning, våld mot kvinnor och barn, nyrekrytering i missbruk och död i sviter av Covid-19. Genom intensifierat samarbete stävar KSAN för att öka kunskaperna om alkohol och narkotika som hälsorisk.

 

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927