Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

PRESSMEDDELANDE 2016-09-28

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden


Med stor oro har Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN med sina samarbetsparter i Finland, Norge och Island följt det hårdnande och respektlösa samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet duggar tätt. Oavsett i vilket land som sexuella trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen. Idag offentliggörs att KSANs ansökan för projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” har beviljats av Nordiska Ministerrådet.


Ambitionerna med detta projekt är att ta fram kunskapsunderlag och bilda opinion i de nordiska länderna för flickors rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och långsiktig hållbar hälsa. Syftet med opinionsbildningen är att synliggöra orättvisor ur ett nordiskt perspektiv, lyfta flickors livsvillkor till den politiska agendan och kräva en ansvarsfull politik och policy. Projektet ska även utbilda nyckelpersoner som har i uppgift att verkställa dessa policys, liksom personer som är verksamma i organisationer som riktar sig till unga kvinnor.

- Deltagande länders NGO’s har samma problembeskrivning om flickors/unga kvinnors utsatthet och bevittnar underlåtenhet och bristande handlingar från ansvariga för att skydda flickor, förändra strukturer, och främja jämställdhet för flickor. Osynliggörandet gör att flickors/unga kvinnors livsutrymme krymper och deras deltagande i den samhälleliga processen försvåras, säger KSANs kanslichef Leena Haraké.

Det är angeläget att det offentliga rummet blir fredat för flickor och att kränkningar och sexuella trakasserier inte är en vardag för flickor i Norden. För att uppnå detta är det flera aktörer som behövs nås i projektet för ett ansvarstagande för att flickors/unga kvinnors livsutrymme inte begränsas. För hållbar utveckling krävs att flickor inkluderas.

- Vi kräver fullständiga rättigheter för flickor i Norden, avslutar kanslichef Leena Haraké.

För mer information, kontakta:
Kanslichef Leena Haraké, KSAN, 08-10 10 51, 070-862 74 95