JÄMY kartlägger sexuell exploatering av unga flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har publicerat sin slutredovisning om arbetet mot att barn och unga/vuxna uttnyttjas i prostitution och människohandel. Denna rapport är mycket viktig för KSAN:s verksamhet och bekräftar bilden som många av våra medlemsorganisationer har när det kommer till sexuell exploatering inte tas på allvar av myndigheter.

Forskare från Göteborgs Universitet fick i uppdrag i maj 2020 att kartlägga prostitution och människohandel, inklusive internetkartläggning om hur utbredd är prostitutionen i Sverige idag.

I slutredovisningen informerar JÄMY att 64 procent av flickorna (27,3 procent av pojkarna) i gymnasiets år 3 som varit utsatta för sexuell exploatering, även hade varit utsatta för orala, vaginala eller anala övergrepp (Svedin m.fl. 2021). Det framkom i den senaste befokningsstudien om ungas sexualitet och erfarenhet av sexuella övergrepp.

"Flera av de stödverksamheter som möter utsatta för sexuell exploatering som har intervjuats i omfattningskartläggningen, uppger att de i störts utsträckning möter unga vuxna. Ytterst få av verksamheterna som nämnt vänder sig till barn men personal från Novahuset uppger att de via deras stödchatt har kontakt med personer som ger stöd för antaganden att erfarenheter av att vara utsatt för sexuell exploatering ”kryper ner i åldrarna”.

I omfattningskartläggningen vittnar vuxna kvinnor om att de varit utsatta för grooming och exploatering som barn men att detta inte tagits på allvar av myndigheter. Myndighetspersonerna har lagt skulden på barnen själva eller förklarat vad som hänt som ett resultat av deras ungdom.

Jämställdhetsmyndigheten anser att frågan om sexuell exploatering tydligt måste inkluderas i det nya ämnet Sexualitet, samtycke och relationer. I Strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor påtalas vikten av att engagera pojkar och unga män i arbetet, en målgrupp som just skolan når."

Läs mer här

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i