Flickor i öppen vård under Coronapandemin (2020)

Senaste rapporten från Maria-mottagningarna (Stockholm, Göteborg och Malmö), Ungdomar i öppen vård 2020, av Mikael Dahlberg och Mats Anderberg, sätter fokus på ungdomar med inriktning på Coronapandemins betydelse. KSAN vill lyfta flickornas situation i den rapporten där ökat alkoholmissbruk, mer frekvent användning av övriga droger, sämre uppväxtmiljö och psykiska problem som behöver vård är något som även KSAN:s medlemsorganisationer ser i sitt dagliga arbete under pandemiåren.
Under 2020 dokumenterades sammantaget 678 ungdomar med basuppgifter, vilket är en betydande ökning jämfört med föregående år.

Det finns tydliga skillnader mellan pojkar och flickor gällande studiens indikatorer. Flickorna är mer belastade med problem i skolan, har mer regelbunden användning av primärdrog samt andra narkotiska substanser och har oftare kontakt med psykiatrisk vård. 

Mer än var tredje flicka som påbörjar en vårdkontakt med en Maria-mottagning har en riskkonsumtion av alkohol! För 2020 anger 36 procent av flickorna och 24 procent av pojkarna en riskfylld alkoholkonsumtion.

Riskanvändning av alkohol, användning av övrig narkotika än cannabis och narkotikaklassade läkemedel bland flickor har ökat i de tre storstäderna under 2020. Det är totalt en fjärdedel av ungdomarna som har en pågående psykiatrisk vårdkontakt och här finns påtagliga könsskillnader, där flickornas andel är dubbelt så stor som pojkarnas.

KSAN oroas över flickornas psykiska tillstånd i pandemins fotspår och kommer att sätta mer fokus på arbete med psykisk ohälsa det kommande året enligt verksamhetsplanering för 2022-2023.

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i