Ordförande har ordet!

Demokratin i Sverige och omvärlden är hotad och går bakåt i världen. Det vi har tagit för givet är inte längre det.
Vi behöver tillsammans ta kraftag och stå upp för mänskliga fri och rättigheter, i synnerhet för kvinnors rättigheter.

Ett samhälle fritt från våld borde vara en självklarhet, men så är inte fallet. Våld mot kvinnor är en stor samhällsutmaning och ett reellt hot mot folkhälsan. Det gäller såväl det fysiska,  psykiska våldet och sexuella våldet. Samtidigt som det digitala våldet och det ekonomiska våldet mot kvinnor ökar. 

KSAN ser att kvinnors rättigheter både i Sverige och omvärlden försämras, exempelvis är aborträtten hotad på flera håll. Kvinnokampen behöver därför fortsätta med oförminskad styrka och kraft.

Demokratiarbete, är inte bara ett maratonlopp utan också ett stafettlopp. Alla sträckor är viktiga och vi behöver vara många som bär stafettpinnen. KSAN har tagit stafettpinnen med ambitionen att göra det allra bästa av vår sträcka. 

KSAN är en stark röstbärare och opinionsbildare och är stolta över att vara en samlande kraft för att sätta kvinnors och flickors röster i fokus.

Tillsammans bygger vi en bättre värld och tillsammans gör vi skillnad!

KSAN är medlem i