Valspecial 2022 del 3 av 4 - Vad vill Liberalerna?

lina nordquist

Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson, Liberalerna

Vad vill Partierna egentligen?
KSAN Ställde 6 frågor till riksdagspartierna – 4 av dem svarade. Under veckan kommer du varje dag kunna läsa en ny syn på våra svåra frågor. De om hur våra folkvalda vill arbeta för att alla kvinnor ska leva bra liv fria från beroende, rädsla och våld. Idag svarar Lina Nordquist, Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson, på KSAN:s frågor.
#val2022 #ANTDS #Liberalerna #kvinnoriberoende #jämlikhet #våldirelationer #naxolon #frihet #linanordqusit

Hur vill Liberalerna förverkliga den nyligen antagna ANDTS-strategin, dels generellt, dels särskilt utifrån kvinnor och flickors perspektiv?

Regeringen behöver prioritera folkhälsofrågorna och ta fram ett faktiskt förslag till kraftfull strategi. Trots att riksdagen uttryckligen tillkännagav att regeringen skulle återkomma med ett nytt förslag, så väljer regeringen att inte återkomma med en proposition utan i stället med en skrivelse helt utan beslutspunkter. Därmed kan inte riksdagen godkänna eller förkasta regeringens förslag. Vi behöver en strategi och inte tekniska rundvägar för att slippa politisk diskussion i de här viktiga frågorna. Därför behöver en ny regering ta fram en strategi som faktiskt behandlas i riksdagen och som ser till att den angriper de utmaningar som finns, och att man i strategin har ett könsperspektiv med så att ingen faller mellan stolorna. De med ett drogberoende är en del av det glömde Sverige och vi i Liberalerna vill vara en röst för dem.

1. Hur vill ert parti arbeta för att öka kvinnors- och flickors fysiska och psykiska hälsa? På kort sikt? På lång sikt?

I dag får inte kvinnor och män alltid sjukvård som är tillräckligt anpassad efter deras biologiska olikheter. Därför har Liberalerna tagit fram förslag till riksdagen för att se till att vården blir bättre. Det behövs mer genusforskning inom medicinen för att utveckla rekommendationer om rätt behandling för kvinnor respektive män, och genusperspektivet måste finnas med i och genomsyra hälso- och sjukvården. Vårdstatistik och uppföljning av vårdkvalitet måste vara uppdelad efter kön. Utvecklingen av nya mediciner och nya medicinska metoder och tekniker prövas på både kvinnor och män.

2.Hur ser ni på drogberoende kvinnors och flickors utsatta situation? På vilket sätt kan samhället bidra till att deras livssituation förbättras?

Den som är beroende av droger förlorar sin frihet. Idag är det dock svårt för dem att komma i kontakt med vård, både vid fall när det är akut som vid överdosering men också för att få hjälp att komma ur sitt beroende. Därför måste det vara lätt att få kontakt med beroendevården. Vården ska i första hand ges av sjukvården och kunna nås genom vårdcentralen. Tillgången till överdoshämmande läkemedel som naloxon måste bli bättre. Sprututbytesprogram är ett bra komplement som minskar smittspridning. Vi är öppna till en försöksverksamhet med injektionsrum där den som är inne i ett aktivt beroende får kontakt med sjukvården sant får hjälp och stöd som kan leda vidare till beroendevård.

3.Hur vill ni förverkliga den nyligen antagna ANDTS-strategin, dels generellt, dels särskilt utifrån kvinnor och flickors perspektiv?

Regeringen behöver prioritera folkhälsofrågorna och ta fram ett faktiskt förslag till kraftfull strategi. Trots att riksdagen uttryckligen tillkännagav att regeringen skulle återkomma med ett nytt förslag, så väljer regeringen att inte återkomma med en proposition utan i stället med en skrivelse helt utan beslutspunkter. Därmed kan inte riksdagen godkänna eller förkasta regeringens förslag. Vi behöver en strategi och inte tekniska rundvägar för att slippa politisk diskussion i de här viktiga frågorna. Därför behöver en ny regering ta fram en strategi som faktiskt behandlas i riksdagen och som ser till att den angriper de utmaningar som finns, och att man i strategin har ett könsperspektiv med så att ingen faller mellan stolorna. De med ett drogberoende är en del av det glömde Sverige och vi i Liberalerna vill vara en röst för dem.

4.Hur vill ni arbeta för att stärka jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i Sverige? 

Liberal feminism är att varenda människa ska ha möjlighet att styra sitt liv. Och det har vi tagit strid för sedan liberaler slogs för kvinnors rösträtt. Vi är stolta över att Sverige har blivit ett av världens mest jämställda länder. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Men mitt ibland oss lever unga människor under förtryck i hederns namn. Många nya svenskar har sökt sig hit av längtan efter jämställdhet och frihet, men andra tar med sig värderingar som inte har någon plats i ett modernt samhälle. Då måste det vara glasklart vad som gäller. Hederskulturen ska bekämpas av både skolan, socialtjänsten och polisen. Förra året anmäldes 13 000 våldtäkter. På skyddade boenden sover varje år kvinnor och barn 80 000 nätter på flykt. Det här är oacceptabelt. Vi vill ha resurser till mer förebyggande arbete, och att fler som förföljer sin expartner ska få elektronisk fotboja. Vi vill ge landets kvinnojourer långsiktiga och rimliga ekonomiska villkor. Fortfarande tjänar en kvinna nästan 4 miljoner kronor mindre än en man under sitt yrkesliv. Lönerna måste upp i  kvinnodominerade yrken, t.ex. genom karriärtjänster och fler arbetsgivare.Jämställdheten börjar i barndomen. Omgivningens åsikter och gamla invanda könsroller får inte sätta stopp för friheten att bestämma över sitt eget liv. För varje kille och tjej som tror att de måste följa gamla spår ska skolan visa att man kan välja sin egen väg och bryta könsmönster.

5.Hur vill ni arbeta för att stärka forskningen när det gäller kvinnors och flickors särskilda hälsoproblem som exempelvis vid riskbruk, deras utsatthet i missbruksmiljöer och sambandet mellan psykisk hälsa och missbruk?

Forskningen kring hälso- och sjukvården behöver bli mer jämställd. Många tillstånd och sjukdomar som främst drabbar kvinnor förblir okända. Det är tyvärr så att vi kan se hur man inte följer upp många sjukdomar hälsoproblem som är kopplade till just kvinnor. Det behöver vi förändra. Kunskapen om underbeforskade tillstånd måste öka. Vi vill att medel avsätts för att sluta de identifierade kunskapsluckorna. 6.Hur ser ni på civilsamhällets roll när det gäller förebyggande arbete? Hur kan civilsamhällets förebyggande arbete tryggas ytterligare? Civilsamhället är centralt. Ett helt avgörande ben i samhället där vi går tillsammans för att hjälpa varandra, individ till individ. Man kommer också mycket närmare den kvinna eller flicka som behöver stöd och hjälp. Då kan man ingripa mycket tidigare än det offentliga kan. Civilsamhällesorganisationerna behöver därför permanenta medel för att kunna känna sig trygga med sin verksamhet.

KSAN är medlem i