Riksdagspartiers svar ang en global alkoholkonvention

Med anledning av kanslichef Leena Harakés överlämning av påminnelsen av kravet på en global alkoholkonvention till Lena Hallengren vid Alkoholpolitiskt Forum imorse. I december 2017 lämnade KSAN över en namninsamling för en global alkoholkonvention och frågade i augusti 2018 vad riksdagspartierna gör i frågan. Här är riksdagspartiers svar på var de står i frågan angående en global alkoholkonvention:

Socialdemokraterna
För den svenska regeringen är NCD-frågorna (icke-smittsamma sjukdomar) oerhört prioriterade i internationella sammanhang och Sverige är ofta en av de främsta förespråkarna för att ytterligare steg ska tas på EU-nivå såväl som internationell nivå. Detta gäller inte minst i frågor som rör alkohol och Sverige har längre arbetat för en alkoholstrategi på EU-nivå. Vi Socialdemokrater tycker att Sverige ska fortsätta att flytta fram positionerna på det här området och verka för en folkhälsobaserad alkoholpolitik i globala såväl som europeiska sammanhang. Vi har dock inte drivit frågan om en global alkoholkonvention.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet står för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik som innebär att tillgängligheten till alkohol ska vara begränsad genom höga skatter, ett starkt Systembolaget och inte minst strängare regler för privatinförsel. Det svenska detaljhandelsmonopolet är den viktigaste delen av den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Vi är mycket kritiska till gårdsförsäljning som vi anser urholkar monopolets ställning och funktion. Vi ser positivt på en global alkoholkonvention, men det är ingen fråga som vi aktivt drivit hittills.

Kristdemokraterna
Det krävs flera sammanhållna insatser för att hålla nere eller minska alkoholkonsumtionen. Ett ihållande och intensivt preventivt arbete. Ökad kunskap om hur man identifierar tidiga tecken på alkoholmissbruk, men även psykisk ohälsa som är tätt kopplat till missbruk. Tidiga insatser med behovsanpassad vård samt uppföljning och utvärdering av effekten av dessa insatser. Nolltolerans ska råda för ungdomar, för gravida, på arbetsplatsen och i trafiken. Vi anser att alla nya bilar ska vara utrustade med teknik som avslöjar förarens alkoholpåverkan. Inom primärvården ska alkoholfrågan vara en naturlig del i vårdens ansvar för folkhälsoarbetet. Vi har dock inte föreslagit någon global hälsokonvention i alkoholfrågan.

Liberalerna
Vi har inte diskuterat frågan om en global alkoholkonvention i Liberalerna, men vi vet ju att arbetet inom WHO för global folkhälsa är mycket värdefullt, och vi har ju sett hur tobakskonventionen varit värdefull i det globala arbetet att minska tobakskonsumtionen. Du kan tolka mitt svar som ett "vet ej" men i positiv anda!

Centerpartiet
Alkoholrelaterade sjukdomar är ett stort folkhälsoproblem – både globalt och i Sverige. Centerpartiet ser positivt på internationella samarbeten i folkhälsofrågor generellt. EU antog exempelvis 2006 en alkoholstrategi för att hjälpa länderna att minska alkoholens skadeverkningar. Det är viktigt att följa arbetet noggrant. Ytterst har dock varje land eget ansvar för sin alkohol- och folkhälsopolitik. Centerpartiet vill värna det svenska alkoholmonopolet – ett system som sannolikt skulle vara svårt att genomföra i t ex större delen av EU.

Moderaterna
Sverige bedriver ett metodiskt arbete såväl nationellt som internationellt för att ta fram långsiktiga strategier som begränsar alkoholens skadeverkningar. Vi står bakom den nuvarande ANDT-strategin i Sverige som snart ska uppdateras och utvecklas. Vi kommer bl.a. vilja utveckla strategin när det gäller riktlinjer och avvägningar gällande såväl tobak som alkohol och narkotika. Därtill är vi öppna för att se över frågan om betydelsen av en global hälsokonvention avseende alkohol.

Miljöpartiet
Miljöpartiet värnar Sveriges restriktiva alkoholpolitik, den är ett viktigt verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar, då vi vet att de skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Därför värnar vi Systembolagets monopol. Vi säger också nej till gårdsförsäljning i traditionell mening, det vill säga direkt försäljning utanför Systembolagets verksamhet, då det kan leda till att EU inte längre accepterar vårt systembolagsmonopol. Vi tycker däremot att dagens gårdsförsäljning är okej, så länge alkoholdrycken hämtas ut på Systembolaget. Vi vill ha förbud för alkoholreklam och att regelverket för reklam inom EU ändras. Skattemedel ska inte gå till alkohol vid offentlig representation. Det behövs fler attraktiva alkoholfria miljöer för ungdomar. Ideella organisationer som aktivt verkar mot alkohol och droger bör få särskilt stöd för sådana insatser. Vi har ännu inte tagit ställning i frågan om en global alkoholkonvention, men det är möjligt att det är ett viktigt nästa steg och något som vi är villiga att titta mer på.

KSAN är medlem i