Bristande genderbalans i Socialstyrelsens bidragsgivning

KSANs ordförande Maj-Inger Klingvall har i dagarna skickat brev till ansvarig minister Åsa Regnér, angående ‪‎bristande‬ ‪‎genderbalans‬ i Socialstyrelsens bidragsgivning för vissa organisationer inom det sociala området. KSAN har tidigare påtalat ett det behövs en översyn av genderbalansen i bidragsgivningen, och vi kan tyvärr konstatera att i årets bidragsgivning har genderobalansen förstärkts.

Av brevet framgår bl a att KSAN är den enda kvinnoorganisationen i Sverige som arbetar nationellt med alkohol- och narkotikafrågor utifrån ett kvinnoperspektiv. När det redan låga anslaget KSAN erhållit tidigare minskas med 200 000 kronor, försvåras KSAN:s möjligheter att långsiktigt och hållbart motverka ohälsa bland flickor och kvinnor.

Översikten av de beviljade anslagen visar också en anmärkningsvärd genderobalans. Så vitt vi kan bedöma består knappt 10 % av beviljade bidrag på alkohol- och narkotikaområdet av satsningar på flickors och kvinnors behov.

Nu vill KSAN ha ett svar: Varför denna genderobalans i bidragsgivningen - varför satsas det inte på flickors och kvinnor hälsa och överlevnad som är KSAN:s sakfrågor?

KSAN är medlem i