Vår ordförande har ordet!

Efter önskemål från deltagarna på KSAN:s årsmöte kommer här vår ordförande Maj-Inger Klingvalls tal från årsmötet:

"Hej kära årsmötesdeltagare och välkomna till KSAN:s sjuttioandra årsmöte. Särskilt välkommen vår årsmötestalare Alexandra Charles, ordförande i en av våra största medlemsorganisationer, 1,6 och 2,6 miljonersklubben. Vi ser fram emot att lyssna till dig. Kvinnors hälsa utifrån våra sakfrågor är precis vad KSAN arbetar med.

Det unika med KSAN som paraplyorganisation är att organisationer med vitt skilda program har enats om en gemensam policy för arbetet mot alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel inkl tobak. Samarbetet vilar på en solid och konstruktiv bas som heter folkhälsa. Gemensamt för våra 34 medlemsorganisationer är också en feministisk grundsyn. Och vi blir fler som vill vara med. Årsmötet har att ta ställning till en medlemsansökning.

2014 var ett viktigt år för alla kvinnoorganisationer då vi gemensamt satte fokus på genomförandet av kvinnokonventionen genom Nordiskt Forum, på temat ”New actions for women’s rights”. Tusentals kvinnor samlades i Malmö för seminarier, föreläsningar och diskussioner. KSAN var där bland annat med seminariet ”Redskap för framtida aktioner” i samarbete med NordAN:s kvinnosektion och IOGT-NTO. Ett syfte för KSAN var att stärka och vidareutveckla det nordiska kvinnonätverket. Nu finns en bra dokumentation från projektet ”Utveckla ett nordiskt kvinnonätverk” att användas för att engagera flera i genderspecifikt drogförebyggande arbete.

Från Malmö till Visby och Almedalsveckan med seminarium om projektet ”Flera mammor - ett placerat barn”. I november sammanställdes slutrapporten från detta banbrytande projekt i samarbete med Sveriges kommuner och landsting och Forum för Familjevård ”Mammakampen – från instinkt till insikt” Ett projekt som rönt stor uppmärksamhet. KSAN kan vara stolta över detta unika metodutvecklingsarbete. Styrelsen lägger på årsmötet ett förslag om att starta ett nationellt mammanätverk efter modell BellaNet. Fokus är förstärkt föräldrastöd till kvinnor med missbruksproblem.

Alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende är ett globalt utvecklingshinder och ett folkhälsoproblem. Flickor och kvinnor utgör de mest sårbara grupperna. Den insikten har lett till framväxten av KSAN:s internationella samarbete under senare år. Inte minst Bella projektet, som pågått i snart tjugo år och visat sig mycket framgångsrikt. Sedan 1994 har 7000 tjejgruppsledare gått Bella-utbildningen. De flesta i Sverige men också i Finland, Island, Rumänien och Vitryssland. Bella materialet är översatt till sju språk. Ytterligare länder är på gång. Det virtuella Bellanätverket blev
BellaNet International den 26 juni 2009. Vårt preventionsarbete har uppmärksammats och intresset växer för våra arbetsmetoder.

Det är ingen överdrift att säga att KSAN länge varit en ensam röst i Europa alltsedan början av 1990-talet med kravet på kvinnofokus på utvecklingsfrågor och narkotikafrågor. Organisationen lyfte tidigt frågan om den aggressiva marknadsföringen av såväl alkohol som andra droger till kvinnor.

KSAN antogs som första kvinnoorganisation till EUs Civil Society Forum (CSF) on Drugs in the EU 2007 – en plattform för informellt utbyte av åsikter och information mellan EU-kommissionen och de civila organisationerna. Forumet bidrar till arbetet med att övervaka EU:s Drug Action Plan, och att stödja kommissionens arbete med att förbereda EU:s nya drog policy. Med stora ansträngningar har KSAN lyckats få in en röst om kvinnors roll och behov i detta forum. 2012 blev CSF en expertgrupp inom EU. KSAN:s kanslichef sitter med i gruppen som diskuterar miniminormer för förebyggande och behandling. Frågor som berör kvinnor i detta sammanhang: elementära skyddet för att kvinnor inte ska hamna i missbruk, gravida missbrukare, psykiska ohälsa, nya substanser, könsspecifik statistik och forskning. EU-kommissionen väljer vilka organisationer
som ska vara med i CSF. KSAN har blivit omvalt tre gånger (tvååriga mandatperioder). En signal om att vårt arbete behövs och är uppskattat. Numera har arbetet också resulterat i att det råder genderbalans i arbetsgrupperna med en kvinna i ledningen.

Den åttonde maj lanserar organisationen Svenska Kvinnors EU-nätverk, SKEN, en bok ”Kvinnornas EU”, om de tjugo åren med svenskt EU-medlemskap. Jag skrivit ett kapitel om KSAN:s internationella arbete, ”Samarbete för inflytande i EU”, om den roll KSAN spelat i EU-samarbetet.

KSAN:s kommunikation via sociala medier har utvecklats i snabb takt. Facebook och Twitter har blivit viktiga kanaler att föra ut information och bilda opinion. Inom KSAN:s projekt ”Tecken i tiden – flickor och läkemedel” har materialet ”En liten bok om stora känslor – piller kan inte bota allt” tagits fram som app. Appen togs fram efter önskemål från tonårsflickor som ville ha tillgång rill boken direkt i sin mobil. Väl i linje med insikten om kommunikationens allt större betydelse ligger KSAN:s senaste satsning på genderspecifik hälsokommunikation helt rätt.

Än en gång varmt välkomna till årsmötet!"

Maj-Inger Klingvall
Ordförande för KSAN

KSAN är medlem i