KSANs anti-drogstrategi i Karlstad

"Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol och med minskat tobaksbruk, är det övergripande målet för den samlade nationella strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken. Den så kallade ANDT-strategin. Länsstyrelsen har i uppdrag att omvandla de nationella politiska målen till förebyggande arbete anpassat efter de lokala förhållanden som råder i länet. Den länsövergripande ANDT-strategin för 2017 till 2021 togs fram under förra året där länsstyrelsen, landstinget, polisen och Region Värmland har varit med och fastställt den.

– Ett exempel är att vi arbetar väldigt mycket med att alla skolor ska bli helt rökfria, säger Matias Kivistö, tillsynshandläggare på länsstyrelsen.

ANDT-strategin är ett dokument som ska fungera som ett stöd för aktörerna på länsnivå. Det innehåller en kort historik, en kort beskrivning av utvecklingen samt lyfter olika perspektiv. Det innehåller även ett övergripande mål, samma som det nationella, och tips på lokala aktiviteter.

– Perspektiven som ska genomsyra det här arbetet är jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet, säger Maude Johansson, ANDT-samordnare länsstyrelsen.

Medarrangören för dagen, KSAN, kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, lyfter fram flickor och unga kvinnor i ämnet.

– Det är många kvinnor som säger att de hamnar i missburk på grund av att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, mobbning eller våld. Vi vill ge strategier och metoder så unga kvinnor kan avvisa detta, säger Britt Fredenman, projektledare BellaNet."

 

Läs hela artikeln här.

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i